Studier i GynOp

I GynOp finns ett antal pågående nationella studier.

Vårdupplevelse

Patienter som besvarar 8-veckorsenkäten via webben får ett antal frågor om hur hon upplevde vården.

Frågorna är hämtade ur kvalitetsinstrumentet ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP). Valet av frågor har gjorts i samråd med Bodil Wilde-Larsson som utvecklat mätinstrumentet.

HOPPSA – Hysterektomi och opportunistisk salpingektomi

Mer information om studien finns på SFOGs hemsida under menyvalet ARG & IG – SNAKS – Studier

  • Benign hysterektomi planerad
  • Mindre än 55 år vid randomisering
  • Abdominell eller laparoskopisk hysterektomi
  • Vaginal hysterektomi om operatören är förtrogen med vaginal salpingektomi.

Exklusionskriterier

  • Tidigare bilateral ooforektomi och/eller salpingektomi
  • Planerad ooforektomi och/eller salpingektomi (p.g.a. orsaker såsom känd adnextumör, känd bärare av hereditär ovarialcancergen (BRCA 1/2 eller Lynch symdrom))
  • Förstår ej muntlig eller skriftlig studie-information

Alla dessa studier aktiveras nationellt via kansliet för samtliga kliniker som registrerar patienter i GynOp. Om en klinik inte vill delta i någon av studierna kan den som har admin-behörighet på kliniken ställa in detta.