Studier i GynOp

I GynOp finns ett antal pågående nationella studier.

Vårdupplevelse – KUPP

Patienter som besvarar 8-veckorsenkäten via webben får ett antal frågor om hur hon upplevde vården.

Frågorna är hämtade ur kvalitetsinstrumentet ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP). Valet av frågor har gjorts i samråd med Bodil Wilde-Larsson som utvecklat mätinstrumentet. Mer information om studien…

HOPPSA – Hysterektomi och opportunistisk salpingektomi

Mer information om studien finns på SFOGs hemsida under menyvalet Intressegrupper – SNAKS – Studier
Länk till SFOG – SNAKS

  • Benign hysterektomi planerad
  • Mindre än 55 år vid randomisering
  • Abdominell eller laparoskopisk hysterektomi
  • Vaginal hysterektomi om operatören är förtrogen med vaginal salpingektomi.

Exklusionskriterier

  • Tidigare bilateral ooforektomi och/eller salpingektomi
  • Planerad ooforektomi och/eller salpingektomi (p.g.a. orsaker såsom känd adnextumör, känd bärare av hereditär ovarialcancergen (BRCA 1/2 eller Lynch syndrom))
  • Förstår ej muntlig eller skriftlig studieinformation

 

SALSTER – Salpingektomi vid sterilisering

Patienter som är under 50 år och som ska genomgå en laparoskopisk sterilisering ingår i studien. De kommer att få SALSTER-information och frågor inkluderad i sin preoperativa enkät som patienten besvarar on-line eller på papper. Nedan hittar du mer information om studien.

Information SALSTER-start praktiska rutiner inkl GynOp 2019-04-02

Info SALSTER till sekreterare och operationsplanerare_2019-04-02

Här kan du ser hur patientinformationen och frågorna ser ut: SALSTER Patientinformation samtycke frågor 2018-09-07 När den preoperativa enkäten skickas till patienten så ingår informationen och frågorna i utskicket, så du behöver inte skriva ut dem härifrån.

 

Både HOPPSA och SALSTER aktiveras nationellt via kansliet för samtliga kliniker som registrerar patienter i GynOp. Om en klinik inte vill delta i någon av dessa studier kan den som har admin-behörighet på kliniken ställa in detta. Om en klinik inte längre vill delta i studien ska detta meddelas till forskargruppen för HOPPSA respektive SALSTER.