Tilläggsfrågor – Studie om patientupplevd vårdkvalitet – KUPP

KUPP – Kvalitet ur patientens perspektiv

En patient som svarar på 8-veckorsenkäten via webben får efter ordinarie enkät en fråga om hon kan tänka sig att delta i en studie och svara på frågor om hur hon upplevde kvaliteten på den vård hon fått. Frågorna berör bland annat erhållen information, bemötande, avskildhet, delaktighet, städning med mera. Varje fråga är uppdelad i två delar, en del där patienten svarar om hon instämmer eller ej samt en del där hon svarar hur betydelsefullt det var för henne.

Kliniken kan se svaret efter att patienten skickat in det. Ingen text skapas från dessa svar.