Vanliga frågor

Inställd, framflyttad eller uppskjuten operation

När en operation blir inställd, uppskjuten eller framflyttad till ett annat datum så behöver inte patientens vårdtillfälle tas bort. Du kan istället ändra inställningarna för vårdtillfället under menyvalet Patientadmin – Ändra planerad operation/uppföljning. Läs mer här Ändra planerad operation

Word-dokument (pappersenkäter) går inte att öppna

Det finns några olika saker du kan testa om du inte kan öppna pappersenkäterna:
Prova att ha Word-programmet öppet innan du klickar på Word-ikonen för pappersenkäten.

Om du inte ser någon öppna-knapp så kan du prova detta:
1.    Öppna Internetalternativ under Verktyg i Internet Explorer
2.    Välj fliken ”Avancerat”
3.    Skrolla ner till ”Säkerhet”
4.     Bocka ur ”Spara inte krypterade sidor på disken”

Fråga: Varför visas inte patientens vårdtillfälle i GynOp när jag kan se i t ex journalen att det ska finnas ett?

Svar: När en patient är färdiguppföljd eller när man fyller i ett nytt operationsformulär på en patient som har ett tidigare vårdtillfälle, så döljs hela vårdtillfället. Det är lagstiftningen för kvalitetsregister som styr att vi måste dölja vårdtillfällen som är klara. Det går att se tidigare, avslutade vårdtillfällen med rätt behörigheter.

Enkätutskick via 1177

Fråga: Vad behöver patienten göra för att få sina meddelande via 1177 om enkäter att besvara?

Svar: Patienten måste logga in på Mina vårdkontakter via www.1177.se för att skaffa en användare. Efter att patienten loggat in på 1177 måste inställningar göras, dvs och ange en e-postadress och/eller ett mobilnummer dit aviseringar om t .ex enkäter skickas via 1177.

Fråga: Hur går utskicken via 1177 till?

Svar: När patienten är aktuell för ett enkätutskick kontrollerar GynOp-programmet om patienten har en aktiv användare i 1177. Om så är fallet går ett meddelande ut till patienten via 1177 att det finns en enkät att besvara.

Patientenkäterna

Fråga: Patienten kan inte logga in med det lösenord hon fått, vad är felet? Hur åtgärdar man det?

Svar: Vanligtvis beror det på att patienten har skrivit in lösenordet felaktigt (vänt på turordningen eller missat ett tecken. Eller att hon missat någon av siffrorna i personnumret (användarnamnet)

Lösning: Om patienten har fått ett meddelande att hon försökt för många gånger. Be henne stänga alla webbfönster och börja om igen. Då har hon tre nya försök.

Patienter som inte talar/förstår svenska så bra, hur gör man då med enkäterna?

Svar: I Gynop-registret har vi inte översatt frågorna till andra språk. Att översätta för med sig ett stort arbete eftersom man måste säkerställa frågornas betydelse på olika språk. Ofta har det fungerat bra att en anhörig/vän som kan båda språken hjälper till att översätta/fylla i.

Hur vet man vilka patienter som ska ha en uppföljningsenkät efter 8 veckor eller 1 år?

Svar: Programmet håller rätt på vilka patienter som är aktulla för enkätutskick utifrån operationsdatum eller tidigare utskickade enkäter. Om det finns en e-postadress eller patienten har en användare i 1177 så skickas uppföljningsenkäterna ut automatiskt. Om patienten saknar e-postadress eller det är dags för påminnelse i pappersform finns det en översikt som heter ”Enkätutskick papper”. I den visas de som är aktuella för utskick av en pappersenkät.

Operation

Hysterektomi

Fråga: Vad räknas som operationstid?

Svar: För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort.

Abdominell: Från hudincision till sista sutur
Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur
Robotassisterad laparoskopisk: Samma som laparoskopisk. (Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur)
Vaginal: Från första ingrepp vaginalt (instrument sätts/labiae sys upp) till sista sutur

Avseende de laparoskopiska ingreppen kan det innebära skillnad mot hur rutinen ser ut idag på flera kliniker. Tacksam därför om ovanstående riktlinjer observeras och att det är tiden från första hudinscision till sista stygn som anges som operationstid i GynOp. ”Skin-to-skin” är den vanligast förekommande definitionen av operationstid i publicerade arbeten avseende hysterektomi.

Hysteroskopi

Fråga: Vilka hysteroskopiska operationer ska inkluderas?

Svar: Enbart diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop i GynOp behöver inte inkluderas. Gör man enbart en biopsi så behöver alltså inte operationen läggas in i GynOp. Men om man åtgärdar ett tillstånd såsom en polyp, ett myom, eller gör endometriumdestruktion i samma ingrepp så ska patienten vara med i GynOp.

För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister.

Visar det sig sedan i samband med ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så kan patienten inkluderas i efterhand, t ex i samband med operationen.

PAD och INCA

Fråga: Vad behöver man kryssa i för att uppgifterna i bl a PAD ska gå över till INCA?

Svar: Först måste man på kliniken ha aktiverat ”Registrera PAD-/INCA-uppgifter under klinikinställningar (kräver admin-behörighet).

Längst ner på PAD-formuläret finns en ruta ”Klar för canceranmälan / Anmälan till INCA Gynekologiskt onkologiskt register”. När den är markerad med Ja så går allt i export efter närmaste månadsskifte. Men kom ihåg att det bara är de patienter som har både ”canceranmäls + text om något ”reg”” efter diagnosen som exporteras till INCA. Är det satt en diagnos som enbart ska canceranmälas och inte rapporteras till INCA, sker ingen export. Det är då man ska skriva ut pappersformuläret från GynOpoch skicka till sitt regionala cancercentrum.

Om det saknas några uppgifter som ska till INCA kommer INCAs monitor att skicka ett meddelande om att uppgifterna behöver kompletteras. Då ska kompletteringen göras både i GynOp och i INCA eftersom vi enbart exporterar uppgifterna en gång.

Fråga: Exporteras canceranmälan i PAD-formuläret till INCA via GynOp?

Svar: Det beror på vilken cancerdiagnos det gäller. Om det är en cancerdiagnos där det i registret enbart står ”canceranmäls” efter vald huvuddiagnos så går inget i export till INCA, då ska det endast göras en vanlig canceranmälan – och den blanketten kan du då skriva ut från GynOpoch skicka till regionalt cancercentrum. Om det däremot står ”canceranmäls, corpreg” eller ”canceranmäls, + något annan av cancertyperna” så går både rapporteringen till INCA + canceranmälan via exporten från Gynop. Då behöver du inte göra någon pappersutskrift.