Vanliga frågor

Behöver man be om patientens samtycke för att registrera i GynOp?

Nej. Det krävs inte aktivt samtycke för att registrera uppgifter i kvalitetsregister däremot ska patienten informeras om registret. En patient kan efter att ha fått information om registret säga nej till att delta. En patient kan också när som helst be om att få sina uppgifter raderade från registret. GynOp rekommenderar att alla kliniker sätter upp en väntrumsaffisch för att informera sina patienter om registret samt patientens rättigheter. Det finns en affischmall på GynOps hemsida som kan användas för detta.

Du hittar väntrumsaffischen via denna länk: https://www.gynop.se/patientinformation-2/

Patient som vill få sina uppgifter raderade ur GynOp hittar blankett för det via denna länk: https://www.gynop.se/personuppgiftshantering/information-om-dataskyddsforordningen-gdpr-och-patientdatalagen-pdl/

Vill du läsa mer om lagar och juridik för kvalitetsregister?

1177: https://www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/nationella-kvalitetsregister/

Sveriges kommuner och regioner, Nationella kvalitetsregister: https://skr.se/kvalitetsregister.32864.html

Inställd, framflyttad eller uppskjuten operation

När en operation blir inställd, uppskjuten eller framflyttad till ett annat datum så behöver inte patientens vårdtillfälle tas bort. Du kan istället ändra inställningarna för vårdtillfället under menyvalet Patientadmin – Ändra planerad operation/uppföljning. Läs mer här Ändra planerad operation

Word-dokument (pappersenkäter) går inte att öppna

Det finns några olika saker du kan testa om du inte kan öppna pappersenkäterna:
Prova att ha Word-programmet öppet innan du klickar på Word-ikonen för pappersenkäten.

Om du inte ser någon öppna-knapp så kan du prova detta:
1.    Öppna Internetalternativ under Verktyg i Internet Explorer
2.    Välj fliken ”Avancerat”
3.    Skrolla ner till ”Säkerhet”
4.     Bocka ur ”Spara inte krypterade sidor på disken”

Fråga: Varför visas inte patientens vårdtillfälle i GynOp när jag kan se i t ex journalen att det ska finnas ett?

Svar: När en patient är färdiguppföljd eller när man fyller i ett nytt operationsformulär på en patient som har ett tidigare vårdtillfälle, så döljs hela vårdtillfället. Det är lagstiftningen för kvalitetsregister som styr att vi måste dölja vårdtillfällen som är klara. Det går att se tidigare, avslutade vårdtillfällen med rätt behörigheter.

Enkätutskick via 1177

Fråga: Vad behöver patienten göra för att få sina meddelande via 1177 om enkäter att besvara?

Svar: Patienten måste logga in på Mina vårdkontakter via www.1177.se för att skaffa en användare. Efter att patienten loggat in på 1177 måste inställningar göras, dvs och ange en e-postadress och/eller ett mobilnummer dit aviseringar om t .ex enkäter skickas via 1177.

Fråga: Hur går utskicken via 1177 till?

Svar: När patienten är aktuell för ett enkätutskick kontrollerar GynOp-programmet om patienten har en aktiv användare i 1177. Om så är fallet går ett meddelande ut till patienten via 1177 att det finns en enkät att besvara.

Patientenkäterna

Fråga: Patienten kan inte logga in med det lösenord hon fått, vad är felet? Hur åtgärdar man det?

Svar: Vanligtvis beror det på att patienten har skrivit in lösenordet felaktigt (vänt på turordningen eller missat ett tecken. Eller att hon missat någon av siffrorna i personnumret (användarnamnet)

Lösning: Om patienten har fått ett meddelande att hon försökt för många gånger. Be henne stänga alla webbfönster och börja om igen. Då har hon tre nya försök.

Patienter som inte talar/förstår svenska så bra, hur gör man då med enkäterna?

Svar: I Gynop-registret har vi inte översatt frågorna till andra språk. Att översätta för med sig ett stort arbete eftersom man måste säkerställa frågornas betydelse på olika språk. Ofta har det fungerat bra att en anhörig/vän som kan båda språken hjälper till att översätta/fylla i.

Hur vet man vilka patienter som ska ha en uppföljningsenkät efter 8 veckor eller 1 år?

Svar: Programmet håller rätt på vilka patienter som är aktulla för enkätutskick utifrån operationsdatum eller tidigare utskickade enkäter. Om det finns en e-postadress eller patienten har en användare i 1177 så skickas uppföljningsenkäterna ut automatiskt. Om patienten saknar e-postadress eller det är dags för påminnelse i pappersform finns det en översikt som heter ”Enkätutskick papper”. I den visas de som är aktuella för utskick av en pappersenkät.

Operation

Hysterektomi

Fråga: Vad räknas som operationstid?

Svar: För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort.

Abdominell: Från hudincision till sista sutur
Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur
Robotassisterad laparoskopisk: Samma som laparoskopisk. (Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur)
Vaginal: Från första ingrepp vaginalt (instrument sätts/labiae sys upp) till sista sutur

Avseende de laparoskopiska ingreppen kan det innebära skillnad mot hur rutinen ser ut idag på flera kliniker. Tacksam därför om ovanstående riktlinjer observeras och att det är tiden från första hudinscision till sista stygn som anges som operationstid i GynOp. ”Skin-to-skin” är den vanligast förekommande definitionen av operationstid i publicerade arbeten avseende hysterektomi.

Operationer som ingår i GynOp

Fråga: Vilka operationer ska registreras?

Här kan du läsa mer om vilka operationer det är som ingår i GynOp-registret