Vad är GynOp?

Allmänt om Gynop-programmet

Gynop-registret är ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi som bildades 1994. Sedan 1997 registreras information om gynekologiska operationer. Patienten följs genom hela vårdkedjan, från en hälsodeklaration i enkätform, via läkarbesök inför operation (inskrivning) – operation – utskrivning och slutligen ett antal uppföljningsenkäter.

Målsättningen med registret är att vara ett hjälpmedel i de deltagande klinikernas kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbete.

Gynop-registret innefattar 7 registerdelar:
Adnex = operation på äggstockar och äggledare
Bristning = bristning i samband med förlossning
Hysterektomi = borttagande av/operation av livmodern
Hysteroskopi = operationer inuti livmodern (endometrieablationer/hysteroskopier)
Inkontinens = inkontinensoperationer
Prolaps = framfallsoperationer
Tumör = gynekologisk tumörkirurgi

Finansieringen av registret består till största delen av medel staten och sjukvården. Deltagande kliniker bidrar genom en klinikavgift beräknad utifrån antalet inkluderade patienter per år och delregister. Avgiften tas ut bl a för att täcka arbetet med att ta fram statistiken till återrapporterna.

Data från klinikerna analyseras på flera olika sätt. Varje år görs en årsrapport för varje delregister, där uppgifterna presenteras på klinik-, läns-, region- eller riksnivå. Klinikerna kan själva analysera sina data via eget datauttag. Det finns en ”Rapportgenerator” där alla användare kan följa ett antal grundläggande resultat över tid. Årligen ges även ett antal rapporter ut med djupare analyser som behandlar ett mer begränsat ämne. Samtliga rapporter finns att läsa på hemsidan (www2.gynop.se) under menyvalet ”För Kliniker”.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att lägga till nya funktioner och underlätta registreringen. Programvaran som används idag är en webbaserad programvara. Funktionerna vid inknappning har ursprungligen utformats av en grupp läkare och medicinska sekreterare spridda över landet.

På varje klinik skall det finnas minst en kontaktläkare och kontaktsekreterare med ett gemensamt, övergripande ansvar. Då inga pappersformulär används görs all registrering av uppgifter direkt i programvaran, så därför bör alla läkare och sekreterare på resp. klinik kunna använda programvaran.

Varje vår anordnas ett läkarmöte, där hålls föredrag på aktuella teman framtagna med hjälp av statistik som erhålls från data i registret. De kan t.ex. handla om trombosprofylax, allvarliga komplikationer eller infektioner. Experter inom de olika områdena inbjuds emellanåt för att föreläsa om sina ämnen. Även sekreterarna har ett eget möte, som oftast hålls på våren.

På hösten hålls ett gemensamt användarmöte med ansvariga läkare och sekreterare för information och gemensamma diskussioner.

Data från registret används även i forskning och det finns ett antal pågående och planerade forskningsprojekt baserade på registerdata. Ett 20-tal vetenskapliga arbeten har genomförts.