Vad är GynOp?

Allmänt om Gynop-programmet

Gynop-registret är ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi som bildades 1994. Sedan 1997 registreras information om gynekologiska operationer. Patienten följs genom hela vårdkedjan, från en preoperativ enkät, via läkarbesök inför operation (inskrivning) – operation – utskrivning och slutligen ett antal uppföljningsenkäter.

Målsättningen med registret är att vara ett hjälpmedel i de deltagande klinikernas kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbete.

Gynop-registret innefattar 6 registerdelar:
Adnex = operation på äggstockar och äggledare
Bristning = bristning i samband med förlossning
Hysterektomi = borttagande av/operation av livmodern
Hysteroskopi = operationer inuti livmodern (endometrieablationer/hysteroskopier)
Inkontinens = inkontinensoperationer
Prolaps = framfallsoperationer

Finansieringen av registret består till största delen av medel staten och sjukvården. Deltagande kliniker bidrar genom en klinikavgift beräknad utifrån antalet inkluderade patienter per år.

Data från klinikerna analyseras på flera olika sätt. Varje år görs en årsrapport för varje delregister, där uppgifterna presenteras på klinik-, läns-, region- eller riksnivå. Klinikerna kan själva analysera sina data via eget datauttag. Det finns en ”Rapportgenerator” där alla klinikanvändare kan följa ett antal grundläggande resultat över tid. Årligen ges även ett antal rapporter ut med djupare analyser som behandlar ett mer begränsat ämne. Samtliga rapporter finns att läsa på hemsidan (www.gynop.se) under menyvalet ”För kliniker”.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att lägga till nya funktioner och underlätta registreringen. Programvaran som används idag är webbaserad. Funktionerna vid inknappning har ursprungligen utformats av en grupp läkare och medicinska sekreterare spridda över landet.

På varje klinik skall det finnas minst en kontaktläkare och kontaktsekreterare med ett gemensamt, övergripande ansvar. Då inga pappersformulär används görs all registrering av uppgifter direkt i programvaran, så därför bör alla läkare och sekreterare på resp. klinik kunna använda programvaran.

Varje år anordnas ett antal användarmöten där aktuell information och statistik presenteras. De kan t.ex. handla om trombosprofylax, allvarliga komplikationer eller infektioner. Experter inom de olika områdena inbjuds emellanåt för att föreläsa om sina ämnen.

Data från registret används även i forskning och det finns ett antal pågående och planerade forskningsprojekt baserade på registerdata. Det finns även publicerade vetenskapliga arbeten.