Vanliga frågor, Bristningsregistret

Hur inkluderar man patienten i Bristningsregistret?
Se menyvalet Patientsidan. Finns även instruktionsfilm.

Hur skriver man ut en hälsodeklaration?
Se menyvalet Hälsodeklaration – Utskick hälsodeklaration. Finns även instruktionsfilm.

Om patienten inte vill svara på enkäter, vad gör man då?
Vill hon inte svara registreras bara op-mallen och ev. läkarbedömning av uppföljningsenkäterna. För att patienten inte ska få några enkäter, gå in på aktuell patienten, välj menyvalet Patientadmin – Ändra planerad operation… och ändra där i rullgardinen Deltar: från Ja, till Nej, en lämplig för enkäter.

Kan patienten svara på enkäten om hur det vara före graviditeten via Internet?
Ja, en i registret behörig användare kan lägga upp patienten och skriva ut inloggningsuppgifter för hälsodeklaration och ge till patienten. Där står hennes lösenord och hon kan logga in på dator t.ex. på BB.

Hur kan patienten vara säker på att hennes svar inte kommer i fel händer?
Registret har samma säkerhet som t ex Internetbankerna.

Perinealkroppens mått i op-formuläret, hur ska det mätas?
Måttet som ska anges avser före suturering. Måttet är anteroposteriort i gynställning. Avståndet kan mätas med endoanalt ultraljud med fingret mot vaginalväggen, med vaginalt ultraljud mot sfinktrarna = avstånd mellan prob och analslemhinna eller uppskattas med bidigital palpation. Tunnaste måttet anges. Tanken är bl a att de barnmorskor som syr grad 2 och för in dessa i registret ska ”uppmuntras” att palpera bidigitalt och bedöma fyndet strukturerat.  Vi hoppas kunna visa att detta mått är användbart i screening av sfinkterskada på sikt.

Antibiotikaprofylax i op-formuläret för bristning, när ska man fylla i att man gett det?
Antibiotikaprofylaxrutan vid bristning ska bara kryssas i i de fall när man använt antibiotika pga. bristningen, inte om man använt det pga annan indikation.

När ska man slippa fylla över op-berättelsen från det obstetriska journalsystemet till bristningsregistret?
När graviditetsregistret är i drift kan uppgifterna föras över direkt. Fram till dess görs överföringen från operationsberättelsen manuellt av klinikens sekreterare.

Om patienten får en komplikation kopplat till bristningsoperationen under tiden hon är kvar på sjukhuset  – var registerar man den?
När operationsberättelsen är inknappad visas en flik ”Enk < 8v”. Där kan man registrera ev. komplikationer som inträffar från att patientens bristning suturerats fram till dess 8-veckorsenkäten besvaras. Det man fyllt i följer sedan med till bedömningsfliken på enkäten efter att patienten besvarat den.

Om man glömt inkludera patienten under vårdtiden, hur gör man då?
Det går att inkludera patienten i efterhand.

Om man missat en sfinkterskada och den upptäcks efter att patienten gått hem, kan den patienten föras in i registret?
Ja. De obstetriska data som ska in i bristningsregistrets opmall matas in, så mycket som nu går att fylla i. Därefter kan patienten följas upp med enkäter på samma sätt som övriga patienter. Diagnosen är O94.9, Primärt odiagnostiserad sfinkterskada. Det bör anges som komplikation och kan fyllas i i registret när som helst under året.

Hur vet man vilka patienter som ska ha en uppföljningsenkät efter 8 veckor eller 1 år?
I programmet finns en översikt som heter ”Enkätutskick och inklusion”. I den visas enkäter som är aktuella för utskick utifrån det datum patienten blev opererad. Se menyvalet Utskick enkät 8v och 1 år. Finns även instruktionsfilm.

Om patienten blir gravid igen innan ettårsuppföljningen är klar, ska hon få enkäten då?
Ja.

Om patienten blir opererad pga sin förlossningsskada under första året, ska hon fylla i enkäten ändå?
Ja, och skriva i att hon opererats. Alla kliniker använder inte Gynop-registret för uppföljning av rekonstruktiv kirurgi.