Registrera enkät 8v

Patientens svar på 8-veckorsenkäten  ska registreras under fliken ”Enk 8 v”

 

För tidsperioden från utskrivningen  fram till att patienten får 8-veckorsenkäten finns en flik ”Bedömning < 8 v” där man i förhand kan fylla i bedömningen om något oförväntat skulle inträffa i mellantiden. Det som ev. markerats i ”förbedömningen” överförs sedan till den ”riktiga” enkätbedömningen  i 8-veckorenkäten när enkäten skickats ut. Då döljs fliken för ”bedömning mindre än…”.

Om patienten har svarat på enkäten via webben

Har patienten svarat på enkäten via webben ser du direkt hennes svar när du öppnar fliken Enk 8 v.

Om patienten har svarat på enkäten via papper

Innan du kan registrera en pappersenkät måste du svara ”ja” på frågan om du vill ta över patientens enkät. I och med att du ”tar över” enkäten blockeras patientens möjlighet att logga in i enkäten via webben.

Svarar du Nej på frågan kan du enbart läsa de svar patienten ev. har fyllt i via webben. Du kan inte spara något om du inte tagit över enkäten, spara-knappen är inaktiv.

Knappen Åter till patienten

Knappen ”Åter till patienten” kan användas för skicka tillbaka en ”övertagen” enkät till patienten. Det kan vara aktuellt att göra om du råkat gå in på fel enkät och tagit över den eller om patienten hör av sig och vill komplettera/ändra något i sitt redan inskickade svar.

Beskrivning av alla frågor i 8-veckorsenkäten

Fråga 1: Datum

Datum när enkäten fylls i, fylls i manuellt eller via kalenderknappen.

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Fråga 2 Vad anser du om längden på din sjukhusvistelse?

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationstyper.

Fråga 3: Har du behövt ta smärtstillande medicin pga operationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationstyper.

Svar ja öppnar underfråga om hur många dagar, fylls i numeriskt.

Fråga 4: Har du haft underlivsblödning pga operationen

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationstyper, utom bristning.

Svar ja, öppnar underfrågor om antal dagar och storlek på blödning,  besvaras via rullgardinsval med svarsalternativen:

 • Inga/obetydliga
 • Små
 • Måttliga
 • Rikliga
 • Mycket rikliga

Fråga 5 a: Har du svårt att tömma urinblåsan?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas om operationstyp = hysterektomi, prolaps eller inkontinens.

Fråga 5b: Har Du besvär av urinträngningar?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan bort om operationstyp = bristning, tumör eller vulvatumör.

Fråga 5c: Behöver du går upp på natten och kissa?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • Oftast en gång
 • Oftast två gånger
 • Mer än två gånger

Frågeregel:

Frågan visas om operationstyp = hysterektomi, prolaps eller inkontinens.

Fråga 5d: Har Du urinläckage eller ofrivillig urinavgång?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Fråga 6a: Har Du varit sjukskriven pga operationen?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper utom bristning. Hela frågan (inkl 6b-6c) bort om ålder >= 70 år.

Svarsalternativet ”Ja, jag har varit sjukskriven” öppnar underfrågor 6b-c.

Fråga 6b: Vilket datum återgick du till arbete i samma omfattning som före operationen?

Frågeregel: Frågan visas om svarsalternativet ”Ja, jag har varit sjukskriven” på fråga 6a. Svaret fylls i manuellt eller väljs via kalenderfunktionen.

Fråga 6c: Om du varit sjukskriven, vad tycker du om sjukskrivningsperiodens totala längd?

Frågeregel: Frågan visas om svarsalternativet Ja, jag har varit sjukskriven på fråga 6a.

Fråga 7. Hur många dagar tog det efter operationen innan du kunde utföra normala vardagliga aktiviteter och klara dig själv utan mer hjälp än före operationen (t.ex. personlig hygien, laga mat till dig själv, bädda sängen, ev ta korta promenader)?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Svaret anges numeriskt.

För bristning ersätts texten i frågeformuleringen ”efter operationen” med ”efter förlossningen”.

Fråga 8. Vad anser du om operationsresultatet så här långt? Mitt tillstånd är:

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Mycket förbättrat
 • Förbättrat
 • Oförändrat
 • Försämrat
 • Mycket försämrat

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationstyper utom bristning och tumör/vulvatumör.

Vid utförd operation = prolaps eller inkontinens påverkas rutan ”Urinvägar” på bedömningsfliken av patientens svar.

Fråga 9: Har du under perioden sedan du kom hem efter operationen fram till nu haft besvär/komplikationer till följd av operationen?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. För bristning är frågans formulering: ”Har du fått besvär som du ej förväntat dig eller komplikationer som beror på förlossningsbristningen?” Ja-alternativen öppnar underfrågorna 10-15.

Fråga 10 (borttagen)

Fråga 11a: Har du behövt uppsöka sjukvården under tiden efter operationen p.g.a. dessa besvär/komplikationer?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Svar ”Ja” öppnar underfråga 11b-f.

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationstyper.

Markerar patienten ”Kliniken där du opererades” skrivs klinikens namn in automatiskt av programmet.

Fråga 11b: Om ja, när besöktes sjukvårdsinrättning första gången efter hemkomsten?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 11a.

11c. Om ja på fråga 11a: Blev du inlagd på sjukhus pga komplikationen?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 11a.

11d. Om ja på fråga 11a: Ingick operation i behandlingen av komplikationen?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 11a.

11e. Om ja på fråga 11a: Behandlades dina besvär/komplikationer?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 11a.

Fråga 11f. Medförde komplikationen förlängd sjukskrivning?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper utom bristning. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 11a.

Frågan visas om patienten är < 70 år.

Fråga 12a: Kryssa för de organ/kroppsdelar som drabbades:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Vissa svarsalternativ döljs beroende på utförd operation:

 • Blodkärl (visas inte om hysteroskopi utförts)
 • Livmoder (visas inte om hysterektomi utförts)
 • Urinledaren (visas inte för bristning eller hysteroskopi)
 • Tarm (visas inte om hysterektomi utförts)

Fråga 12b. Medförde komplikationen något av följande problem:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper utom hysteroskopi.

Fråga 13a Blödning:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

För bristning ingår enbart svarsalternativen blodutgjutning i underlivet, annan blödning och ingen blödning.

Fråga 13b Infektion:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Några svaralternativ tas bort eller läggs till beroende på utförd operation:

 • Infektion i operationssåret bort vid hysteroskopi.
 • Livmoderinfektion bort om utförts hysterektomi.
 • Sepsis bort om utförts hysteroskopi.
 • Infektion i bukhålan läggs till för alla utom bristning och hysteroskopi.
 • Varit inlagd pga infektionen läggs till för alla utom bristning.

Markeras något svarsalternativ (förutom ”ingen”) öppnas underfråga om antibiotikabehandling.

Fråga 13c Smärta:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

För bristning visas inte alternativen smärta i buken, blygdben eller ljumske.

Fråga 13d Vattenkastningsbesvär:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Underfrågorna om behandling till alternativet ”Svårigheter att tömma urinblåsan som krävt behandling” visas enbart för prolaps och inkontinens.

För bristning visas inte svarsalternativet om urininkontinens, eftersom det finns i fråga 5d.

För bristning har alternativet ”smärtor när du kissar” en annan formulering; istället för ”operationen” står det ”förlossningen”.

Fråga 13e. Allmän medicinsk komplikation:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

För hysteroskopi och bristning tas alternativet tarmvred bort.

För bristning läggs alternativet depression till.

Fråga 13f Beskriv besvär/komplikation:

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Fråga 14. Har du fortfarande besvär med något av det du angett i frågorna 9-13?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Svar ja öppnar fritextruta för att beskriva besvären som kvarstår.

Fråga 15. Om du svarat ja på någon av frågorna 9-14 godkänner du att vi får ta del av journalhandlingar om detta?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationstyper.

Fråga 16a. Har du svårt att hålla avföring eller gaser?

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens. Svar ja öppnar underfrågorna 16b-f.

 

Fråga 16b-16f ingår i beräkningen av Wexner score. Motsvarande frågor finns i hälsodeklarationen för att kunna jämföra resultatet före och efter.

16b. Händer det att du släpper dig även när det är olämpligt?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens

16c. Har du läckage av lös avföring?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens.

16d. Har du läckage av fast avföring?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens.

16e. Använder du skydd p.g.a. avföringsläckage?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens

16f. Påverkar dina läckageproblem din livsstil?

Besvaras via rullgardinsval, svarsalternativ:

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens

Fråga 17: Har du några ytterligare problem som hänger samman med operationen?

Frågeregel: Svar ”ja” öppnar fritextruta för beskrivning. Frågan visas för alla operationer. För bristning har frågan en annan formulering:

Har du några ytterligare problem som hänger samman med förlossningsbristningen?

18a. Är du kallad eller kommer du att kallas för återbesök/kontroll pga. operationen

Frågeregel: Svar nej eller vet ej öppnar underfråga 18b. Frågan visas för alla operationer. För bristning har frågan en annan formulering:

Har du varit på efterkontroll efter förlossningen eller är en sådan planerad framöver?

Fråga 18b. Om Nej eller Vet ej, behöver du kontakt med kvinnokliniken med anledning av operationen?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationer.

Fråga 19. Har du haft problem med att förstå någon eller några frågor i enkäten?

Frågeregel: Frågan visas för alla operationer. Ja-alternativet öppnar fritextruta för beskrivning.

 

Till sist kommer patientens ”signering” av enkätsvaret. Markeras rutan ”nej” öppnas ett textfält där man kan ange vem som svarat på enkäten i patientens ställe.

Sammanfattande text

Av de registrerade patientsvaren kan du skapa en sammanfattande text som kan klistras in i journalen. Läs mer under ”Skapa sammanfattande text”.

För att en webbesvarad enkät ska försvinna från översikten för inskickade enkäter ska du skapa text och spara, även om kliniken inte använder den skapade texten till journalen.

 

Från att enkäten är registrerad och sparad på kliniken så dröjer det 3 dagar innan läkaren ser enkäten i översikten ”Ofullständiga..” för bedömning. Orsaken är att den som registrerar enkätsvaret kanske inte hinner knappa in den fullständigt vid ett och samma tillfälle – så den som ska bedöma inte ska riskera att få ofullständiga enkätsvar pga det.