Rapportgeneratorn

I Rapportgeneratorn kan deltagande kliniker skapa diagram över ett antal frågeställningar med olika urvalsmöjligheter, uppdelat års-, månads- eller kvartalsvis. Data som visas är t o m senast månadsskiftet.

Rapportgeneratorn hittar du när du är inloggad i Gynop, under menyvalet ”Rapporter”. Alla som har en användare i Gynop har behörighet till Rapportgeneratorn via programmet.

Du kan välja om du vill se diagrammen för egna kliniken, länet, regionen eller riket (dvs hela databasen). Detta var görs i rullgardinen ”klinik, region riket” – klinik är alltid förvalt.

”Selfie”

Om inloggad via GynopNet finns det även möjlighet för varje läkare att se sina egna utförda operationer (”selfie”) ställda mot övriga landet, väljs i rullgardinen ”Klinik/Region/Riket”. Välj då ”Egna op.”

Klicka på länken ”Tillbaka” för att komma tillbaka till första sidan i GynOp.

Oavsett vad man valt ovan gäller allt nedanstående:

Därefter väljer man vilken operation man vill se diagrammen för i utförd operation, se bilden nedan:

Vad som ingår i vartdera valet ser man om man klickar på ?-knappen bakom rullgardinen för utförd operation: se texten nedan.

Man kan välja datumintervall fr.o.m. – t.o.m. för operationsdatum. Per automatik är de senaste tre hela åren valda samt t.o.m senaste hela månaden. Det är sällan lämpligt att titta på del av en månad i något sammanhang.

 

Man ska även välja periodicitet för hur staplarna/linjerna i diagrammet ska visas. Valen som finns är år, kvartal eller månad.

Viktigt att komma ihåg är att om man väljer månad eller kvartal, framför allt när man tittar på ”selfie” så blir antalet patienter få. Då bör man alltid välja år.

 

Det finns två varianter för vilka diagram som skapas – det ena är att välja standardrapport, där man får ett antal diagram som är förvalda utifrån vilken operation man valt att titta på. Tanken är att i standardrapport ska de diagram visas som är årligen återkommande i de olika årsrapporterna.

Väljer du istället ”Välj diagram/tabeller” kan du fritt välja bland de diagram som finns för varje operation. Vissa av diagrammen finns för alla operationer, t ex operationstid (medelvärde) medan vissa är mer specifika för någon operation, t ex ”typ av inkontinensoperation” som bara för inkontinens.

 

Diagrammen är indelade i ett antal grupper:

Indikation: t ex huvudindikation, operationsintention för tumörop, grad av bristning)
Operation: t ex antal utförda operationer, konvertering till tomi, robotassisterad op, användning av implantat vid prolapskirurgi

Postoperativt: Vårdtider, sjukskrivningstider

Komplikationer: t ex per- och postoperativa läkarrapporterade komplikationer. Patientrapporterade från 8-veckors och 1-årsenkäten.

Patientvärderat resultat: t ex dagar till normal ADL, patientens uppfattning om sjukskrivnings-/vårdtidens längd, resultat efter 8 veckor eller 1 år, kontaktbehov

Öppna Jämförelser: De diagram som ingår i rapporteringen från GynOp till Öppna jämförelser/Vården i siffror är samlade under denna rubrik.

Datakvalitet läkarformulär: Saknade formulär och variabler, tid till PAD är ifyllt efter operation (kommer att utökas med fler diagram).

Datakvalitet patientenkäter: t ex är 8-veckorsenkäten besvarad och bedömd, (kommer att utökas med fler diagram).

 

Klicka på +-tecknet vid varje rubrik för att se vilka valmöjligheter som finns för varje operation.

Det finns möjlighet att begränsa antalet patienter genom olika urval. Urvalen skiljer sig lite mellan de olika operationerna. På bilden ovan visas urvalen för inkontinensoperation. Det du bör komma ihåg är att ju fler urval du gör, desto större är risken att du får väldigt få patienter med i graferna.

Till sist kan du göra ett antal inställningar för presentationen av diagrammen. Man kan lägga till en stapel som visar på riksmedelvärdet för senaste året för att få en jämförelse med ”riket”.

Det finns möjlighet att lägga till staplar som visar på percentilerna P10, P25, P75 och P90 för ett värde. Väljer man en variabel som har flera svarsalternativ (t ex ja/nej/vet ej) så får man välja vilket värde man vill se percentilerna för. Bäst är att börja med värde 1 för att se hur diagrammet ser ut. Värdena räknas nerifrån och upp. Detsamma gäller om man markerar konfidensintervall.

Slutligen finns det möjlighet att välja om man vill få sina diagram i färg eller i svartvitt. Har man inte tillgång till färgskrivare är det praktiskt att kunna välja svartvitt om man vill kunna skriva ut sina bilder.

Klicka på ”skapa rapporten”  för att få grafer och tabeller för dina val.

 

Du kan även spara de aktuella inställningarna om du vill kunna använda samma val vid något annat tillfäll. Klicka då på knappen ”Spara valda inställningar”.

Då öppnas ”Spara valda inställningar” där du fyller i ett namn på din ”rapport”. Klicka sedan på spara.

För att sedan komma åt din sparad rapport vid ett senare tillfälle klickar du på ”Välj klinikens sparade inställningar” som ligger före valet av diagram/tabeller.

Alla användare på kliniken kan se de sparade inställningarna.