Första delen av op. formuläret

När ett nytt operationsformulär öppnas visas enbart den allra översta delen.

Där är det 3 variabler som styr vad som sedan ska visas. (Bilden i exemplet visar en inkontinensoperation).

De tre variablerna som styr resten av operationsformuläret är:

Operationens omfattning”  I denna rullgardin finns ett antal ”snabbval” för operationer som ofta utförs i det delregister patienten är inkluderad i, t ex valet ”Okomplicerad slyngplastik i inkontinensdelen.

Peroperativt bedöms tillståndet som” styr om variablerna för operation på benign indikation ska visas eller om formuläret för malignitetsmisstänkt/malign med alla tumörvariabler ska visas.

Operationen inleds som” styr i sin tur om t ex variablerna för laparoskopi/vaginal eller de för operation utförd abdominellt ska visas.

När alla dessa tre är ifyllda visas resterande variabler i formuläret. De olika valen som finns i ”operationens omfattning” och vad som markeras av programmet vid val av detta:

VARNING! Om du gjort ett val i ”Operationens omfattning” och ändrar det till ett annat alternativ tas ALLT bort från de variabler som fyllts i längre ner i formuläret.

Operationsinledning

Datum (obligatorisk) skrivs in manuellt eller väljs via kalenderikonen. Datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD. Klicka på knappen ”Idag” för att sätta dagens datum. Om du efterregisterar en operation, där operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan får du en popup som frågar om det är säkert att operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan. Klicka då OK om datumet är rätt eller avbryt om du vill ändra datumet.

Huvudoperatör (obligatorisk), om den inloggade är läkare är dennes namn förvald i rullgardinen.

Ny: ”grå knapp”. Används enbart för att registrera en läkare som inte redan finns i rullgardinen

ST-läkare (inte obligatorisk), kryssruta för att markera att huvudoperatören är ST-läkare.

Medoperatör: (ej obligatorisk) (visas vid optyp hyst, adnex, tumör, inkont och prolaps)

Välj ett alternativ i rullgardinen. Knappen Ny fungerar på samma sätt som för huvudopertör.

Medoperatör (2): (ej obligatorisk) (visas vid optyp tumör)

Samma funktion som medoperatör 1.

Operationsindikation

Samma utseende oavsett operationstyp.

Operationsindikation: (ej obligatorisk) texten hämtas från den indikation man satt som huvudindikation via anamnesträdet.

CA 125 (Endast vid tumörkirurgi): Speglas från anamnesformuläret, för att ge påminnelse om komplettering om det ej är registrerat i tidigare.

Konsultopererad

 

 

 

 

 

Operationen avbryts

 

 

 

 

Anestesi

Anestesi (obligatorisk) kryssrutor:

 • Intubationsnarkos
 • EDA
 • Spinal
 • L.A
 • L.A med sedering
 • Masknarkos
 • Larynxmask
 • PCB
 • Inst. av lokalbed. i blåsan (finns enbart för inkontinens)
 • Annan:

Operationens omfattning

Med val av operationens omfattning görs ett antal förval för att underlätta registreringen. Valen ser lite olika ut beroende på vilken operation patienten ska genomgå.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är förvalen och vad sätts?

För inkontinens/prolaps 

Endast prolapsop

Peroperativt bedöms tillståndet = Benignt, Prolapskirurgi markeras

Okomplicerad inkontinens-slyngplastik

Peroperativt bedöms tillståndet = Benignt,

Inkontinenskirurgi markeras

Konvertering samt Peroperativ komplikation = Nej,

Typ av inkontinensoperation = Slyngplastik, mitturetra, Implantat = Ja

Preparat tas = Nej

Blödning peroperativt = 25 ml

Intravesikal botoxbehandling

Peroperativt bedöms tillståndet = Benignt

Operationen inleds som = Cystoskopisk op

Inkontinenskirurgi markeras

Drän anlagts = Nej

Bukvätska till cyt = Nej

Prep till PAD = Nej

Blödning = 0 ml

Annan inkontinensop

Peroperativt bedöms tillståndet = Benignt

Inkontinenskirurgi markeras

Kombination inkontinens prolapsop

Peroperativt bedöms tillståndet = Benignt

Inkontinens- och prolapskirurgi markeras

Annan

Inget förvalt

För hyst/adnex/tumör

Uterusoperation/hysterektomi

Uterus-/cervixkirurgi markeras

Adnexoperation

Adnexkirurgi markeras

Adnex- och uterusoperation, ej mer

Uterus-/cervixkirurgi samt Adnexkirurgi markeras

Mer än adnexa och uterus

Uterus-/cervixkirurgi samt Adnexkirurgi markeras

Endast diagnostisk laparoskopi

Diagn. Laparoskopi  markeras

Drän anlagts = Nej

Blödning perop = 25 ml

Annan

Inget förvalt

 

Om malignitetsmisstänkt/malign är vald för någon av ovanstående är även Intraabdominell tumörkirurgi markerad

För hysteroskopi

Endast intrauterin kirurgi

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

Diagnostisk hysteroskopi

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Diatermi = Nej

Utförd(a) operation(er): Diagnostisk hysteroskopi är markerad

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

Hysteroskopisterilisering

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Utförd(a) operation(er): Hysteroskopisterilisering är markerad, fritextfält = annan

Drän anlagts = Nej, Bukvätska till cyt = Nej

Hudsutur = Ej aktuellt att suturera

Mer än hysteroskopisk kirurgi

Operationen inleds som = Hysteroskopi/intrauterin op

Hysteroskopisk kirurgi markeras

Annan

Inget förvalt

För vulvatumör

Endast vulvaoperation

Operationen inleds som = Vulva (tumör-op)

Abdominell tumörkirurgi = Nej

Vulvacancerkirurgi= Ja

Bukvätska till cyt = Nej

Annan

Operationen inleds som = Vulva (tumör-op)

Abdominell tumörkirurgi = Nej

Vulvacancerkirurgi= Ja

Peroperativt bedöms tillståndet som

Samma utseende oavsett val av operationstyp (ej bristning)

Detta val styr om formuläret för tumörkirurgi ska visas eller ej.

Peroperativt bedöms tillståndet som (obligatorisk)

Välj i rullgardin mellan:

 • Benignt
 • Malignitetsmisstänkt (formulär tumörkirurgi visas)
 • Malignt (formulär tumörkirurgi visas)

Operationen inleds som

För att få rätt åtgärdskod (beroende av valet abdominell, vaginal etc) ska sättet att inleda operationen anges i rullgardinen.

Alla alternativ visas för alla operationer.

Abdominell op, följdfrågor

Buksnitt (obligatorisk) rullgardin:

 • Medellinje
 • Pfannenstiel
 • Cohen
 • Annat
  • Vad: Textruta för att förtydliga Annat
   (ej obligatorisk)

Laparoskopisk op och laparoskopisk robotassisterad, följdfrågor

Införande av första trokar (rullgardin):

 • Gasinsuff före trokar
 • Trokar blint utan gas
 • Öppet
 • Annat:
  • Vad: Textruta som förklarar (ej obligatorisk)

Konvertering  kryssruta (samma för alla op. typer)

Om kryssrutan ”Konvertering”  markeras öppnas rutor för att fylla i orsaken  till konverteringen (obligatoriska):

 • Komplikation
 • Tekniskt svårt
 • Annat

Buksnitt, (obligatorisk) rullgardin:

 

 • Medellinje
 • Pfannenstiel
 • Cohen
 • Annat
  • Vad: Textruta för att förtydliga Annat
   (ej obligatorisk)

Cystoskopisk op

Används vid botoxinjektioner för inkontinensbehandling..