Enkätbedömning 8v

När en patient har besvarat 8-veckorsenkäten och skickat in den, ska en bedömning av enkätsvaret utföras.

Från att enkäten är registrerad och sparad på kliniken så dröjer det 3 dagar innan läkaren ser enkäten i översikten ”Ofullständiga..” för bedömning. Orsaken är att den som registrerar enkätsvaret kanske inte hinner knappa in den fullständigt vid ett och samma tillfälle – så den som ska bedöma inte ska riskera att få ofullständiga enkätsvar pga det.

 

Fliken för enkätbedömningen finns i undermenyn till Enk. 8 v, under fliken ”Bedömning” .

Längst upp i enkätbedömningen finns en kort sammanfattning av utförd operation samt ev. komplikationer som inträffat peroperativt eller innan patienten blev utskriven.

Det finns även en sammanfattning av patientens enkätsvar, i rutan ”Enkätsvar”.

Uppgifter baseras på, (kryssrutor, flera val möjliga)

 • Enkät
 • Journalhandling
 • Personlig kontakt
 • Återbesök
 • Inga uppgifter

Inträffat komplikation

 • Nej
 • Ja, lindrig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)
 • Ja, svår/allvarlig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)

Avliden

Om patienten har avlidit under tiden från operationen fram till 8-veckorsenkäten finns det möjlighet att registrera det här. Om ”avliden” markeras öppnas en ruta för att ange datum när patienten avled. När ”avliden” fylls i och sparas stoppas alla framtida enkätutskick.

Tidigare komplett bedömd och beskriven i utskrivningen (Obligatorisk)

Visas om ”Ja, lindrig” eller ”Ja, svår/allvarlig” markerats.

Om komplikationen tidigare är komplett registrerad i utskrivningsformuläret behöver den inte registreras igen. Om den inte är det eller om man är osäker på om det är gjort ska den registreras igen.

Patientens komplikationsbeskrivning behöver kompletteras (Obligatorisk)

Om patienten har gjort en tillräckligt bra beskrivning av sin komplikation i sitt enkätsvar så kan du markera Nej på denna fråga. Då behöver du inte fylla i komplikationsbeskrivningen, så länge det inte är en allvarlig komplikation – då ska även läkarens komplikationsbeskrivning registreras.

Komplikationen relaterad till (Obligatorisk)

Visas om ”nej” eller ”vet ej” fyllts i för variabeln om komplikationen tidigare är beskriven.

Komplikationen upptäckt postop efter ca: xx veckor xx dagar

(Ej obligatorisk)

För att specificera vilken typ av komplikation som uppstått markera rutan ”Visa” bakom respektive blå i-knapp. Det är obligatoriskt att välj minst en typ av skada (organskada, blödning, infektion, smärta eller allmän) om du angett ”ja” för komplikation. Nedan visas en mer detaljerad beskrivning av komplikationsregistreringen.

Organskada

Klicka på den blå knappen med texten ”organskada” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig organskada.

Markera rutan ”visa” för att öppna rullgardinsvalen.

Uretra och uretär räknas alltid som en allvarlig komplikation, därför finns det ingen möjlighet att fylla i dessa under alternativet ”Lindrig”.

Blödning/ hematom

Klicka på den blå knappen med texten ”organskada” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig blödningskomplikation.

Infektion postop

Klicka på den blå knappen med texten ”Infektion postop” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig infektion.

Smärta, miktionsproblem

Klicka på den blå knappen med texten ”Smärta, miktionsproblem” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig infektion.

Allmänna komplikationer

Klicka på den blå knappen med texten ”Allmänna kompl.” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig infektion.

Komplikationskonsekvens Clavien-Dindo

Öppnas och ska fyllas i om komplikation under vårdförloppet = ja.

Clavien-Dindo är en åtgärdsbaserad komplikationsklassificering som är förhållandevis enkel att använda och är internationellt erkänd. Nackdelen kan vara att likartade komplikationer eller händelser får olika svårighetsgradering beroende på vilken åtgärd man valt att använda. Oavsett hur många komplikationer patienten har ska alltid den grad väljas som motsvarar den allvarligaste komplikationen.

 

Markeras med rullgardinsval, välj mellan:

Grad 1: Onormalt postoperativt förlopp utan specifik åtgärd, dock ingår ytlig sårinfektion som öppnas utan anestesi samt diuretika, elektrolyter, analgetika och sjukgymnastik

Grad 2: Krävt en farmakologisk åtgärd, tex. antibiotika, blodtransfusion eller TPN

Grad 3A: Krävt en intervention av operativ, endoskopisk, röntgenologisk art i lokal anestesi

Grad 3B: Motsvarande intervention som i 3a, men utförd i generell anestesi. Alla komplikationer som krävt reoperation har minst grad 3b

Grad 4A: Singelorgansvikt som krävt intensivvård

Grad 4B: Multiorgansvikt som krävt intensivvård. IVA-vistelse i enbart övervakningssyfte, t.ex. efter en operation föranleder ej grad 4-gradering

Grad 5: Komplikation som leder till död

 

Oavsett rullgardinsval öppnas en fritextruta för att kommentera komplikationen och ev. åtgärd.

 

Om grad 3B eller högre angetts öppnas kryssrutor för att ange om ny-/reoperation har utförts samt en rullgardin för att ange vilken typ av operation som utförts:

 

 

 

 

 

 

Om alternativet ”Annan” anges öppnas två textrutor för att ange vilken operation som utförts samt vilken åtgärdskod den har.

Urinvägar (prolaps- eller inkontinensopererade):

Visas endast när inkontinens- eller prolapsoperation har utförts. Om patienten har svarat Mycket förbättrat eller Förbättrat på fråga 8 om operationsresultat så här långt, så döljs rutan ”urinvägar” på bedömningsfliken, rutan visas på bilden ovan. Om patienten däremot väljer något av alternativen Oförändrat – Mycket försämrat eller ej svarat på frågan så visas rutan.
Om läkaren i bedömningen uppger att ingen komplikation inträffat och patienten inte angett något av alternativen Oförändrat – Mycket försämrat så döljs också rutan.

 

KAD efter utskrivning, (obligat) kryssrutor:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja – öppnar textruta ”dagar” fylls i numeriskt

Urinretention efter utskrivning (obligat) kryssrutor (flera val möjliga):

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja:
  • Åtgärd, kryssrutor
   • KAD
   • RIK
   • Annan åtgärd – textruta ”vilken” öppnas för beskrivning av åtgärden.

Residualurinmätning, (obligat) kryssrutor:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja  – öppnar  textruta ”Senaste resturin”, antal ml fylls i numeriskt samt ruta för att fylla i ”datum”, väljs via kalender eller fylls i manuellt.

Inkontinens, (obligat) välj i rullgardin mellan:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja, ansträngning
 • Ja, blandinkontinens
 • Ja, trängning
 • Ja, dold
 • Ja, okänd typ
 • Ja, annan typ – textruta öppnas för beskrivning.

Patientens behov av kontakt föranleder 
När patienten svarar på frågan om återbesök i 8-veckorsenkäten och anger att hon inte har ett sådan planerat får hon möjlighet att ange om hon önskar kontakt med kliniken eller ej. Om hon svarar ja på frågan om kontakt visas ”Patientens behov av kontakt föranleder”. Om hon svarar nej på frågan visas inte variabeln.

(obligatorisk) välj i rullgardin mellan:

 • Ingen åtgärd
 • Patienten kontaktas
 • Patienten redan kontaktad

Bedömd av

Namnet på den som är inloggad samt titel väljs automatiskt av programmet.

Om du fyller i åt någon annan kryssa i rätt titel (läkare, sekreterare, barnmorska, annan) och välj namnet i rullgardinen.

Datum

Fyll i det datum när bedömningen gjordes.

Kompletterande upplysningar

Här kan du skriva in kompletterande upplysningar till det du registrerat ovan som du vill få med i den sammanfattande texten.