Bedömning < 1 år

Det finns en möjlighet att fylla i en bedömning fr o m att patieten svarat på 8-veckorsenkäten fram tills 1-årsenkäten skickas ut till patienten. Det som fylls i under denna bedömning överförs sedan till den bedömning som visas på fliken för 1-årsenkäten.

Längst upp i enkätbedömningen finns en kort sammanfattning av utförd operation samt ev. komplikationer som inträffat peroperativt eller innan patienten blev utskriven.

Uppgifter baseras på, (kryssrutor, flera val möjliga)

 • Enkät
 • Journalhandling
 • Personlig kontakt
 • Återbesök
 • Inga uppgifter

Inträffat komplikation

 • Nej
 • Ja, lindrig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)
 • Ja, svår/allvarlig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)

Avliden

Om patienten har avlidit under tiden från operationen fram till 8-veckorsenkäten finns det möjlighet att registrera det här. Om ”avliden” markeras öppnas en ruta för att ange datum när patienten avled. När ”avliden” fylls i och sparas stoppas alla framtida enkätutskick.

Tidigare komplett bedömd och beskriven i utskrivningen eller i 8v-bedömningen

Visas om ”Ja, lindrig” eller ”Ja, svår/allvarlig” markerats.

Om komplikationen tidigare är komplett registrerad i utskrivningsformuläret eller i 8-veckorsenkäten behöver den inte registreras igen. Om den inte är det eller om du är osäker på om det är gjort ska den registreras igen.

Komplikationen relaterad till (Obligatorisk)

Visas om ”nej” eller ”vet ej” fyllts i för variabeln om komplikationen tidigare är beskriven. Komplikation upptäckt postop efter cirka … månader, fylls i numeriskt.

Kompl. upptäckt postop efter ca… månader

För att specificera vilken typ av komplikation som uppstått markerar du ett eller flera alternativ nedan.

Komplikationer

Klicka på den blå knappen med texten ”komplikationer” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig organskada.

Markera rutan ”visa” för att öppna rullgardinsvalen.

Uretär räknas alltid som en allvarlig komplikation, därför finns det ingen möjlighet att fylla i dessa under alternativet ”Lindrig”.

Komplikationskonsekvens Clavien-Dindo

Öppnas och ska fyllas i om komplikation under vårdförloppet = ja.

Clavien-Dindo är en åtgärdsbaserad komplikationsklassificering som är förhållandevis enkel att använda och är internationellt erkänd. Nackdelen kan vara att likartade komplikationer eller händelser får olika svårighetsgradering beroende på vilken åtgärd man valt att använda. Oavsett hur många komplikationer patienten har ska alltid den grad väljas som motsvarar den allvarligaste komplikationen.

 

Markeras med rullgardinsval, välj mellan:

Grad 1: Onormalt postoperativt förlopp utan specifik åtgärd, dock ingår ytlig sårinfektion som öppnas utan anestesi samt diuretika, elektrolyter, analgetika och sjukgymnastik

Grad 2: Krävt en farmakologisk åtgärd, tex. antibiotika, blodtransfusion eller TPN

Grad 3A: Krävt en intervention av operativ, endoskopisk, röntgenologisk art i lokal anestesi

Grad 3B: Motsvarande intervention som i 3a, men utförd i generell anestesi. Alla komplikationer som krävt reoperation har minst grad 3b

Grad 4A: Singelorgansvikt som krävt intensivvård

Grad 4B: Multiorgansvikt som krävt intensivvård. IVA-vistelse i enbart övervakningssyfte, t.ex. efter en operation föranleder ej grad 4-gradering

Grad 5: Komplikation som leder till död

 

Oavsett rullgardinsval öppnas en fritextruta för att kommentera komplikationen och ev. åtgärd.

 

Om grad 3B eller högre angetts öppnas kryssrutor för att ange om ny-/reoperation har utförts samt en rullgardin för att ange vilken typ av operation som utförts:

 

 

 

 

 

 

Om alternativet ”Annan” anges öppnas två textrutor för att ange vilken operation som utförts samt vilken åtgärdskod den har.

Urinvägar (prolaps- eller inkontinensopererade):

Visas endast när inkontinens- eller prolapsoperation har utförts. Om patienten har svarat Mycket förbättrat eller Förbättrat på fråga 13 om operationsresultat så här långt och läkaren i bedömningen uppger att ingen komplikation inträffat  så döljs rutan.

 

KAD använts senare än två månader efter op, (obligat) kryssrutor:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja – öppnar textruta ”dagar” fylls i numeriskt

Urinretention senare än två månader efter op, (obligat) kryssrutor (flera val möjliga):

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja:
  • Åtgärd, kryssrutor
  • KAD
  • RIK
  • Annan åtgärd – textruta ”vilken” öppnas för beskrivning av åtgärden.

Residualurinmätning, (obligat) kryssrutor:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja  – öppnar  textruta ”Senaste resturin”, antal ml fylls i numeriskt samt ruta för att fylla i ”datum”, väljs via kalender eller fylls i manuellt.

Inkontinens, (obligat) välj i rullgardin mellan:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja, ansträngning
 • Ja, blandinkontinens
 • Ja, trängning
 • Ja, dold
 • Ja, okänd typ
 • Ja, annan typ – textruta öppnas för beskrivning.

Patientens behov av kontakt föranleder (obligatorisk) välj i rullgardin mellan:

 • Ingen åtgärd
 • Patienten kontaktas
 • Patienten redan kontaktad

Enkät bedömd av

Namnet på den som är inloggad samt titel väljs automatiskt av programmet.

Om du fyller i åt någon annan kryssa i rätt titel (läkare, sekreterare, barnmorska, annan) och välj namnet i rullgardinen.

Datum

Fyll i det datum när bedömningen gjordes.

Kompletterande upplysningar

Här kan du skriva in kompletterande upplysningar till det du registrerat ovan som du vill få med i den sammanfattande texten.

Sammanfattande text

Av de registrerade svaren kan du skapa en sammanfattande text som kan klistras in i journalen. Läs mer under ”Skapa sammanfattande text”.