Vårdhändelse att granska

Översikt som visar patienter där det inträffat en vårdhändelse eller vårdskada som bör utredas. Du hittar översikten på Patientsidan under menyvalet Översikter. Varför patienterna visas i översikten kan du läsa om under rubriken ”metod… ” längre ner på denna sida.

OBS! Att uppföljningsenkäterna är besvarade och/eller bedömda är väsentligt för att alla patienter med ev. vårdhändelse ska komma med i översikten. Kliniker som har stort bortfall för något av detta bör se över sina rutiner för enkäthantering.

 • Grundinställningen är att patienterna från senaste 6 månaderna visas. Du kan själv välja ett annat datumintervall. För att ändringarna i tidsintervall ska visas klicka på knappen ”Uppdatera lista” efter att du ändrat datumen. Listan som visas på skärmen går att skriva ut via knappen Word. Då öppnas ett Worddokument som har en mer utskriftsvänlig layout än själva webbsidan..

Patienterna som visas i listan nedan är påhittade.

I kolumnen ”Inträffat” ser du var vårdhändelsen har registrerats i GynOp, t ex ”peroperativt” betyder att läkaren fyllt i att det skett en allvarlig komplikation under operationen.

Grupperna för var vårdhändelsen registrerats (inträffat) är:

 • Peroperativt
 • Utskrivning
 • 8v patientrapporterad komplikation
 • 8v läkarbedömning
 • 8v-enkät ej bedömd inom 4 v
 • 1 år läkarbedömd
 • Avliden inom 30 dagar efter op

Alla patienter som visas i översikten ska klassificeras utifrån vad som har inträffat. Jag använder mig av patienten Hoppsan Hejsan i exemplet nedan. Operatören har i operationsformuläret fyllt i att det varit en allvarlig komplikation i form av en blödning. Du kan även behöva läsa i journalen för att hitta information om vad som inträffat.

Klicka på den orange knappen ”Klassificering”. Då öppnas följande ruta:

 

 

 

 

 

Klicka på rullgardinen huvudgrupp och välj vilken typ av komplikation som inträffat. I mitt exempel var det en blödning.

När du valt huvudgrupp öppnas ytterligare en rullgardin för att fylla i undergrupp. Valen i undergrupperna är olika beroende på vilken huvudgrupp du har valt.

I rullgardinenen ”uppföljningsbeslut” väljer du sedan det alternativ som passar bäst till vad som har gjorts pga vårdhändelsen. Har det gjorts en händelseanalys, ska fallet tas upp för diskussion på något möte på kliniken? Har fallet noterats för att följas och se om fler liknande fall inträffat eller var det inget avvikande över huvud taget?

Det finns också en textruta där du kan skriva en kort beskrivning av händelsen samt hur ärendet åtgärdats..

Så här kan bilden se ut när valen är gjorda:

När du har gjort båda valen för huvud- och undergrupp och valet av uppföljningsbeslut och sedan sparar så blir knappen ”Klassificering” blå i översikten.

Texten i kolumnen ”Inträffat” ändras från var vårdhändelsen registrerats till det val som gjorts i huvudgruppen.

Om något av valen saknas så är knappen fortsatt orange, tills allt är åtgärdat.

Så länge ”uppföljningsbeslut” inte ändrats från ”Ej klassificerade”  visas patienten direkt när översikten öppnas. När valet ändrats och sparats i rullgardinen för uppföljningsbeslut, flyttas patienten från visningen i startsidan i översikten. För att få fram den patienten igen byter du valet i rullgardinen uppe under tillbakaknappen till ”Alla” eller det alternativ du vet har satts för patienten.

De val som finns är:

Metod för att identifiera vårdhändelser

Via samkörning med data från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) avseende patienter som genomgått en gynekologisk operation under åren 2006-2012 och fått ersättning från LÖF samt data för dessa patienter från Gynop-registret har vi tagit fram en ”vårdhändelseprofil”. Profilen togs fram så att den skulle täcka så många som möjligt av de som erhållit ersättning utan att samtidigt ge alltför många av de som ej fått ersättning, men som i Gynop-registret rapporterats ha samma typ av skada/händelse/besvär. Den framtagna profilen täcker 70% av de som fått ersättning. Kriterierna för ”vårdhändelseprofilen” finns längst ner på denna sida.

 

Vid 7 sjukhus har drygt 250 patienter som tagits fram via ”vårdhändelseprofilen” analyserats för att säkerställa att rätt patienter identifierats. 38 % av fallen visade att en händelseanalys borde göras. 46 % av fallen var av karaktären att de borde tas upp internt på kliniken för genomgång. 16 % var ”falskt” positiva. Av alla dessa drygt 250 fall, var endast 6 fall rapporterade i något avvikelsesystem. Två förbättringsarbeten för vårdrutiner har startas pga genomgången.

 

En specialrapport om arbetet med att ta fram profilen har publicerats på hemsidan (www2.gynop.se) under fliken ”För Kliniker”-”Övriga Rapporter”.

 

Kriterier för att en patient ska visas i översikten för vårdhändelser i GynOp

För alla operationer gäller följande:

 • Operation på benign indikation OCH komplikationsgrad allvarlig i operation eller utskrivning
 • Läkarbedömd allvarlig komplikation 8 v efter operation
 • Patientrapporterad allvarlig komplikation som ej bedömts inom fyra veckor från enkätsvar, för enkät 8 veckor och 1 år
 • Patient avliden inom 30 dagar efter operation

För uterusoperation på benign indikation gäller även:

 • Patientrapporterat tillstånd efter 8 veckor = försämrat eller mycket försämrat OCH patientrapporterad allvarlig komplikation i enkät  8 veckor efter operation
 • Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad)
 • Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation

För adnexoperation (utan kombination med hysterektomi) på benign eller malignitetsmisstänkt indikation gäller även:

 • Patientrapporterad allvarlig komplikation i form av sårruptur, tarm- eller uretärskada eller intraabdominell blödning OCH reoperation från enkät 8 v efter operation
 • Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad)
 • Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation

För prolaps- eller inkontinensoperation gäller även:

 • Patientrapporterad komplikation i form av blås-, tarm- eller uretärskada, trombos, sepsis, fistel eller intraabdominell blödning OCH återinläggning mer än 2 dygn OCH sjukskrivning förlängd mer än 4 v från enkät 8 v efter operation
 • Patientrapporterad allvarlig komplikation OCH självkateterinsering (RIK), KAD eller annan resurinbehandling.
 • Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation