Utskrivning

Namnet på den läkare som skriver ut patienten. Om inloggad användare är läkare är detta namn förval. Är obligatoriskt att fylla i.

Ej opererad: Markeras om man vill använda utskrivningsformuläret för patient som inte har blivit opererad (t ex vid observation pga buksmärtor). Då kräver inte programmet att operationsformuläret ska fyllas i.

Konsultopererad: Markeras om man vill registrera en benign operation på en patient som tillhör en annan klinik och där patienten postoperativt vårdas på annan avdelning. Om patienten förs över till gyn-avdelning postoperativt skall konsultoperation ej markeras. Denna ruta finns även på operationsformuläret.

Op avbröts: När en operation avbryts kan ofta inte operationsfliken fyllas i komplett. Markeras ”op avbröts” kräver inte programmet att hela operationsformuläret fylls i komplett. Denna ruta finns även på operationsformuläret. Patient som är markerad ”op avbröts” kommer inte att följas med enkäter.

Avliden

Om patienten avlider under vårdtiden markera rutan för ”avliden” och ange datum när patienten avled. Då stoppas alla enkätutskick.

Komplikationer

Vid rubriken ”Komplikationer” kommer först en ruta med automattext som hämtas från operationsformuläret.

Komplikation under vårdförloppet

Vid markering av ja-alternativet öppnas komplikationsregistreringen för att ange mer exakt vilken komplikation som uppstått.

Komplikationen relaterad till (obligatorisk)

För att specificera vilken typ av komplikation som uppstått markera rutan ”Visa” bakom respektive blå knapp. Det är obligatoriskt att välj minst en typ av skada (organskada, blödning, infektion, smärta eller allmän) om du angett ”ja” för komplikation. Nedan visas en mer detaljerad beskrivning av komplikationsregistreringen.

Markera rutan ”visa” för det alternativ du vill registrera.

Organskada

Klicka på den blå i-knappen bakom ordet ”organskada” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig organskada.

Uretra och uretär räknas alltid som en allvarlig komplikation, därför finns det ingen möjlighet att fylla i dessa under alternativet ”Lindrig”.

Blödning/ hematom

Klicka på den blå i-knappen bakom ordet ”blödning” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig blödningskomplikation.

Infektion postop

Klicka på den blå i-knappen bakom ordet ”Infektion postop” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig infektion.

Smärta, miktionsproblem

Klicka på den blå i-knappen bakom ordet ”Smärta, miktionsproblem” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig infektion.

Allmänna komplikationer

Klicka på den blå i-knappen bakom ordet ”Allmänna kompl.” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig allmän komplikation.

Komplikationskonsekvens Clavien-Dindo

Öppnas och ska fyllas i om komplikation under vårdförloppet = ja.

Clavien-Dindo är en åtgärdsbaserad komplikationsklassificering som är förhållandevis enkel att använda och är internationellt erkänd. Nackdelen kan vara att likartade komplikationer eller händelser får olika svårighetsgradering beroende på vilken åtgärd man valt att använda. Oavsett hur många komplikationer patienten har ska alltid den grad väljas som motsvarar den allvarligaste komplikationen.

 

Markeras med rullgardinsval, välj mellan:

Grad 1: Onormalt postoperativt förlopp utan specifik åtgärd, dock ingår ytlig sårinfektion som öppnas utan anestesi samt diuretika, elektrolyter, analgetika och sjukgymnastik

Grad 2: Krävt en farmakologisk åtgärd, tex. antibiotika, blodtransfusion eller TPN

Grad 3A: Krävt en intervention av operativ, endoskopisk, röntgenologisk art i lokal anestesi

Grad 3B: Motsvarande intervention som i 3a, men utförd i generell anestesi. Alla komplikationer som krävt reoperation har minst grad 3b

Grad 4A: Singelorgansvikt som krävt intensivvård

Grad 4B: Multiorgansvikt som krävt intensivvård. IVA-vistelse i enbart övervakningssyfte, t.ex. efter en operation föranleder ej grad 4-gradering

Grad 5: Komplikation som leder till död

 

Oavsett rullgardinsval öppnas en fritextruta för att kommentera komplikationen och ev. åtgärd.

Om grad 3B eller högre angetts öppnas kryssrutor för att ange om ny-/reoperation har utförts samt en rullgardin för att ange vilken typ av operation som utförts:

 

 

 

 

 

 

Om alternativet ”Annan” anges öppnas två textrutor för att ange vilken operation som utförts samt vilken åtgärdskod den har.

Utskrivning

Datum, inläggning: (obligatorisk) skrivs in manuellt eller väljs i kalender. Knapp för snabbval av op-datum som inskrivningsdatum

Utskrivning, (obligatorisk) skrivs in manuellt eller väljs i kalender. Knapp för snabbval av dagens datum som utskrivningsdatum.

Finns datumkontroller, bl a att patienten inte kan skrivas ut före registrerat operationsdatum eller att du får en fråga om datumet är rätt om du fyller ett utskrivningsdatum som är mer än 30 dagar efter operation..

Antal blodtransf (enh per+post op), (visas och är obligatorisk om patienten stannat mer än 1 natt) fylls i numeriskt

Trombosprofylax, (obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej

Om ”Ja”, följdfråga om total behandlingstid i dagar, fylls i numeriskt eller kryssruta för att ange att den fortsätter tills vidare.

KAD, urinretention (om operation = prolaps eller inkontinens)

Visas om ”Ja” för prolaps- eller inkontinensoperation på operationsformuläret.

KAD Post op, (obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej.

Om ”Ja”, följdfråga om:

  • Drogs initialt efter ___ timmar, fylls i numeriskt
  • Kvar vid utskrivning, kryssruta

Urinretention vid utskrivning, (obligatorisk) kryssrutor ja/nej/vet ej

Om ”ja”, följdfråga om åtgärd, kryssrutor

  • KAD
  • RIK
  • Annan åtgärd – öppnas textruta för att ange vilken åtgärd

Sjukskrives helt pga operation

Sjukskrives helt pga operationen (obligatorisk)

  • Nej, kryssruta,

  • Ja, tom: _____ datum skrivs in manuellt eller väljs i kalender.

E-post (textruta): Här visas e-postadress om den finns. Kan fyllas i här eller korrigeras för utskick av uppföljningsenkäter via e-post.

Pat lämpl för uppföljning med enkäter, kryssruta för att ange ”Nej”.

Sätt diagnos

Sättet att sätta diagnos i utskrivningen motsvarar sättet att ange indikation i Anamnes/status.

Sätt diagnos (kryssrutor)

  • Ja (då ska diagnosen anges direkt i utskrivningsformuläret)

  • Nej, avvakta PAD (diagnos fylls då i när PAD-svar kommit. Registreras då i PAD-formuläret). Huvuddiagnosen sätts tillfälligt till ”Avvakta PAD”). Programmet kommer att påminna om att huvuddiagnosen ska sättas, genom att visa PAD-formuläret i översikten ”Ofullständiga formulär”.

Knapp ”Ge komplikationsdiagnoser”: Om någon komplikation är registererad i utskrivningen kan du få diagnoskoder för dessa om du klickar på knappen ”ge komplikationsdiagnoser”. De hamnar då under bidiagnoser. I exemplet ovan är det angivet en blödningskomplikation i utskrivningsformuläret.

Knapp ”Använd indikation(er) som diagnos”: Om en indikation är satt på diagnosnivå i anamnesen får du samma diagnos i utskrivningen om du klickar på knappen ”Använd indikation(er) som diagnos”.