PAD-fliken med rapportering till INCA/canceranmälan

Huvuddiagnos

Huvuddiagnos (obligatorisk): Väljs från diagnosträdet på samma sätt som när du sätter indikation i anamnesformuläret.

 • Välj en huvuddiagnos från diagnosträdet och flytta den till rutan för huvuddiagnos med hjälp av pilen som pekar åt höger och finns framför rutan för huvuddiagnos..

  • Välj ev. bidiagnoser på motsvarande sätt med hjälp av pilen framför rutan för bidiagnos.

  • Om du vill ta bort en diagnos du redan satt, klicka på texten och därefter på pilen som pekar åt vänster.

  • Med hjälp av pilarna som pekar uppåt/nedåt kan du flytta diagnoser mellan huvud-/bidiagnos eller ändra turordning på bidiagnoser.

 

När du har satt alla diagnoser, klicka på knappen ”Diagnos vald”.

PAD

Valet ”Malignitet” är förvalt i och med att det i diagnosträdet valts en cancerdiagnos. När ”malignitet” är markerat får pat ej 1-årsenkät, då den långtidsuppföljningen görs via onkologiskt register.

Cancer-/INCA-anmälan (onkologiskt kvalitetsregister)

I rullgardin nedan visas vad av det som ska fyllas i utifrån den diagnos som valts i ovan, i detta fall både canceranmälan och INCA-rapportering.

Via knappen ”Ändra förslag” kan du byta alternativ i rullgardinen.

Tumör

Lokal radikalitet (obligatorisk) kryssrutor

Vid ”Ja” öppnas

Lymfkörtelutrymning, kryssruta öppnar följdfråga:

 • Antal körtlar (obligatorisk):
  • Ljumske dx, fylls i numeriskt
  • (Ljumske) sin, fylls i numeriskt
  • Bäcken dx, fylls i numeriskt
  • (Bäcken) sin, fylls i numeriskt
  • Paraaortalt, fylls i numeriskt
  • Ej angivet, kryssruta

  Körtlar med malignitet (obligatorisk):

  • Ljumske dx, fylls i numeriskt
  • (Ljumske) sin, fylls i numeriskt
  • Bäcken dx, fylls i numeriskt
  • (Bäcken) sin, fylls i numeriskt
  • Paraaortalt, fylls i numeriskt
  • Ej angivet, kryssruta
  • Enstaka körtlar, kryssruta

Enstaka körtlar

  • Öppnas samma underalternativ som för Lymfkörtelutrymning ovan.

Inga lymfkörtlar exstirperade (inga underalternativ öppnas)

Tumörens lokalisation: Sätts automatiskt utifrån vald diagnos. ICD-kod: Sätts automatiskt utifrån vald diagnos.

Uteruscancertyp: Visas enbart om diagnos för uteruscancer valts i diagnosträdet.    Sätts automatiskt utifrån vald diagnos.

Valen som finns är:

 • Endometriecancer
 • Carcinosarcom
 • Corpusleiomyosarcom
 • Endometriestromacellssarcom
 • Adenosarcom
 • Annat corpussarcom (stadieindelas ej)
 • Annan morfologi (stadieindelas ej)

Stadieindelning enligt FIGO: Sätts automatiskt utifrån vald diagnos. Visas enbart om diagnos för uteruscancer valts i diagnosträdet.

Valen som finns är ”kirurgiskt” eller ”kliniskt”.

Morfologisk diagnos (i klartext):

Skrivs in som fritext.

Sida: Sätts automatiskt ”Ej tillämplig” för uterus. Måste väljas höger/vänster för adnexa.

Alternativ i rullgardin: Höger, vänster, båda, ej tillämplig.

Diagnosgrund

Finns följande alternativ:

 • Klinisk undersökning
 • Röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT (eller motsv undersökning)
 • Provexcision eller op m histopatol undersökning ( I programmet markerad med fetstil eftersom den är vanligast förekommande)
 • Obduktion med histopatologisk undersökning
 • Cytologisk undersökning
 • Operation utan histopatologisk undersökning
 • Obduktion utan histopatologisk undersökning
 • Annan laboratorieundersökning

Ovarialcancer: Morfologi huvudtyp: visas enbart om diagnos för ovarialcancer valts.

Finns följande alternativ:

 • Epitelial tumör
 • Icke-epitelial tumör

Operationen utförts vid:

Finns följande val

 • Denna klinik
 • Planeras ej
 • Vet ej
 • Annan enhet, specificera nedan

Är inrapporterande/opererande enhet samma som patientens hemsjukhus

Om ”nej” markeras öppnas textruta för att ange hemsjukhusets namn samt klinik.

Tumörens utbredning

FIGO-stadium

FIGO-stadium väljs genom att klicka på den blå i-knappen och sedan välja rad med svarta text i informationsrutan som motsvarar det FIGO-stadium du vill sätta. Den röda texten kan ej väljas, den är en grupperingsrubrik till de underliggande valen.

Bild med alternativ för:  Ovarialcancer

Tubarcancer

Endometriecancer

Cervixcancer

Vulvacancer

Provet som gav diagnosen togs opdatum?

(Kryssruta ja/nej). Om ja väljs sätts inknappat operationsdatum automatiskt.Om nej väljs fyller du själv  i datum i datumfältet. Finns ?-knapp för hjälp med att sätta rätt datum.

Differentieringsgrad (enl FIGO/WHO)

Välj i rullgardin mellan alternativen:

 • Borderline
 • Högt differentierad (grad 1)
 • Medelhögst differentierad (grad 2)
 • Lågt differentierad (grad 3)
 • Odifferentierad/anaplastisk (grad 3)
 • Ej angiven
 • Ej tillämplig

DNA-diploid

Välj i rullgardin mellan alternativen:

 • Diploid
 • Non-diploid
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt/utfört

Diagnostiserande patologi- eller cytologiavdelning och preparatnummer

Diagnostiserande patologi- eller cytologiavdelning eller annan avdelning (fritext): Skriv i fritext avdelningens namn

Preparatnummer/år (två textrutor): Skriv preparatnummer i första rutan och årtalet i andra rutan. Det går att skriva mer en ett preparatnummer i samma ruta om det finns mer än ett preparat.

Morfologi vid corpuscancer

Välj i rullgardin mellan alternativen:

 • Endometroid
 • Non-endometroid
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt

Morfologi bedömd av referenspatolog (eftergranskat)

Finns följande val:

 • Primärgranskare=referenspatolog = Primärgranskat av referenspatolog (subspecialiserad gynpatolog), eftergranskning behövs ej
 • Nej = Ej eftergranskat och primärgranskaren är ej subspecialiserad gynpatolog
 • Ja, ange pat/cyt lab = Var eftergranskades av subspecialiserad gynpatolog
 • Ja, PAD-nr etc okänt = Eftergranskat av subspecialiserad gynpatolog, PAD-NR EJ känt
 • Okänt = Vet ej om provet granskats av subspecialiserad gynpatolog

Remiss till gynonkologisk enhet

(Kryssruta ja/nej): Markera ja/nej beroende på om remiss har skickats eller ej. Markeras ”ja” öppnas textruta ”Gynekologisk enhet dit remiss är ställd”  för att ange vart remissen skickats.

Remiss till annan sjukvårdsinrätt/motsv (kryssruta ja/nej):

Om ”ja” markeras öppnas ”Sjukvårdsinrättning dit remiss är ställd” med fritextfält för att ange detta.

Kompletterande upplysning (finns även i textgenereringen)

I denna ruta går det att skriva kommentarer till PAD-fynd m m.

Datum kliniken bedömt detta PAD

(obligatorisk): Skrivs in manuellt, väljs via kalender eller Idag-knappen.

Läkare (obligatorisk): Välj namn ur rullgardinen, om den inloggade är läkare är namnet förvalt.

Ska canceranmälas/anmälas till INCA gynekologiskt onkologiskt register

Överföring av uppgifter till INCA sker elektroniskt  från Gynop-registret till INCA. Överföringen sker efter varje månadsskifte även om uppgifterna inte är kompletta i PAD-formuläret. När rutan ”Ska canceranmälas…” är ifylld visas den gröna texten ”Canceranmälan INCA sker automatiskt.

OBS! Om en diagnos valt där enbart canceranmälan ska göras, ska worddokumentet öppnas och skrivas ut för att skickas till regionalt cancercentrum.

Då visas den gröna texten ”Skriv ut Canceranmälan och skicka till RCC”. För att skriva ut, klicka på Word-ikonen, öppna filen och skriv ut dokumentet.