Nyheter vid uppdateringar

Publicering 26 april 2022

Ändring i registrering av indikationer och diagnoser. Registreringen av indikationer har flyttats från anamnesen till  första delen av operationsformuläret. På sidan om utskrivning kan du se hur den nya diagnosregistreringen ser ut. Motsvarande ändring är gjord på PAD-fliken.

Publicering 11 januari 2022

En ny variabel ”ST-läkare har deltagit vid operationen” har lagts in i början av operationsformuläret för alla operationer förutom bristning. Läs mer om det på första delen av operationsformuläret.

Publicering 14 december 2021

  • Justering av ta-bort-funktionerna för att ta bort vårdtillfälle/enstaka formulär för anpassning mot gällande regler i GDPR
  • Rättning av Wexner score i enkät 1 år, som inte gett något värde för totalpoängen under en tid. Värden för att räkna ut scoren fanns sparade så inga data har gått förlorade.

Publicering 30 november 2021

  • Uppdatering av kopplingen mot Skatteverkets adressdatabas Navet
  • Uppdatering av webbtjänsten som hanterar enkäterna i  patientinloggningen
  • Tillägg av fält i variabelbeskrivningen för mappning
  • + en del andra mindre justeringar av teknisk art

Publicering 28 oktober 2021

Anamnes/status

Variablerna för att fylla i status för At, hjärta, lungor, buk och blodtryck har tagits bort eftersom så få kliniker använder dessa uppgifter och de inte ingår i själva registret och därför inte har varit obligatoriska att fylla i.

Patientinloggningen – ändra personuppgifter

I patientwebben, där patienterna loggar in för att svara på enkäterna, finns en sida för att komplettera personuppgifterna. Där har vi nu lagt till en informationstext att patienter som har skyddad identitet inte ska lägga till några uppgifter där.

Op-formuläret Bristning

Här har vi gjort två ändringar:

1. Vi har rättat så att det nu inte blir någon åtgärdskod eller diagnos för vaginalruptur vid bristning grad 2. Eventuell diagnos för vaginalruptur ingår redan i de olika diagnoserna för grad 2.

2. Vi har lagt till ett nytt svarsalternativ ”Ingen perinealruptur” där graden av bristning anges.
Alternativet ”Ingen” ska användas när det inte är en perinealbristning utan enbart en vaginal- eller cervixruptur, eller vid registrering av ”enbart klipp” (för de kliniker som vill följa dessa patienter). Vid enbart klipp kan inte GynOp-programmet ge åtgärdskod eller diagnos så det får då fyllas i manuellt.

Enkätutskick – problem med att ”tvinga” ut påminnelser via menyvalet Enkäter

Felet är nu åtgärdat och det går åter igen att manuellt skicka ut uppföljningsenkäter under menyvalet Enkäter vid behov. OBS! Dock ska de flesta enkäterna skickas ut som vanligt via översikten Enkätutskick papper, men om något utskick krånglar så går det att använda menyvalet Enkäter om en enkät behöver skickas igen.

Publicering 4 oktober 2021

Nya namn på valen i rullgardinen för operationstyp när ett nytt vårdtillfälle läggs upp.

Hysteroskopi => Intrauterin kirurgi
Inkontinens => Urininkontinens
Prolaps => Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

Läs mer om ändringarna i Fliken patientdata.

I övrigt gjordes några småjusteringar, bland annat i patientinformation eftersom GynOps kansli har bytt besöks- och postadress.

Publicering 26 maj 2021

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” har tagits bort, i stället finns en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar. Lathund – eget uttag Vårdhändelse
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret är borttagen. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” har tagits bort. Patienter hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, har tagits bort.