Nyheter vid uppdateringar

Publicering 23 september 2018

 • Vi har bytt namn på ”Hälsodeklarationen” till ”Enkät inför operation” som det står i alla utskick till patienterna eller ”Preop-enkät” som det står på fliken där pappersenkäten ska knappas in på kliniken.
 • Ny fråga om KOL har lagts till i den preoperativa enkäten och frågan om astma har flyttats. De ligger i fråga 31a, där patienten först får huvudfrågan om läkare konstaterat att patienten har eller har haft någon lungsjukdom. Om patienten svarar ja på den frågan för hon underfrågor med svarsalternativ ja/nej om KOL, astma eller annan lungsjukdom. I fråga 31b får patienten en fråga om hon har några besvär från luftvägar eller lungor, med svar ja/nej om patienten har ihållande hosta, piper/väser ibland när jag andas eller andra luftvägsbesvär. Där låg tidigare frågan om astma.
 • Rapportgeneratorn, skapa tabeller/diagram och datauttag finns nu under menyvalet Rapporter på fliken Patientdata. Datauttag och skapa diagram/tabeller låg tidigare under menyvalet Admin. Rapportgeneratorn har alla användare behörighet till. För att komma åt datauttag krävs det att du har rollen ”Datauttag” i din användarprofil.
 • Ny översikt ”Obesvarade enkäter” – här visas de enkäter som är obesvarade 90 dagar efter första utskick, dvs när sista svarsdatum för enkäten har passerat. De som visas i översikten som heter ”Utskickade enkäter” är också de obesvarade men där kan enkäten vara utskickad samma dag eller för en längre tid sedan.
 • Ta bort patienter som läggs upp för hysterektomi – nu går det att ta bort formulär på patienter eller ta bort patienter helt som inte ingår i HOPPSA-studien. För patienter som ingår i HOPPSA får du direkt en informationstext att patient eller formulär inte går att ta bort eftersom patienten ingår i HOPPSA-studien. De som ingår i HOPPSA och som inte går att ta bort är de patienter som svarat ja eller nej på att vara med i studien, som svarat ja på att besvara HOPPSA-frågorna eller är randomiserade för studien.
 • Ny rubrik ”Enkäter och uppföljning” på rutan om planerad/utförd operation längst ner på fliken Patientdata. Den rubriken var tidigare ”Deltar”.
 • Patientens personnummer visas med bindestreck i alla översikter, i aktivitets- och e-postlogg samt i ”Påbörjade patienter” och ”Mina senaste patienter”.
 • Ny logg ”Datauttaglogg” under Admin – Loggar. Den visas enbart för GynOps kanslis anställda (rollen SA). I och med kraven från den nya Dataskyddsförordningen GDPR har vi lagt till en logg som visar datauttag som gjorts. Loggen visar när ett uttag gjorts och av vem, för vilket tidsintervall samt den ”SQL-fråga” som ställts till databasen, dvs vilka variabler som ingår i uttaget, vilka patienter som ingår (patientens GynOp-id), vilka operationstyper och för vilken klinik/vilka kliniker uttaget gjorts. Våra tekniker kan med hjälp av SQL-frågan identifera vilka patienter som har ingått i ett uttag.

Publicering 3 juni 2018

 • Ny text i informationsbreven för hälsodeklaration om dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den texten bifogas tillsammans med pappersenkäten och patienter som loggar in i webbenkäten kan läsa texten efter inloggning. Se texten här.
 • Ändrat utseende på översikten för vårdhändelser att granska.
 • Nytt utseende på översikten ”Ofullständiga formulär och bedömningar”. Även översikten ”Mina patienter att åtgärda” har fått samma utseende. Båda kommer inom kort även att få funktionen att användaren kommer tillbaka till översikten när en patient är åtgärdad och användaren klickar på fliken Patientdata.
 • Begränsningen att lägga in manligt personnummer har tagits bort. Nu behöver det inte sättas något kryss i rutan reservnummer för att registrera en patient med manligt personnummer.
 • Datum för när enkäten har besvarats sätts automatiskt till dagens datum när enkätformuläret öppnas för första gången. Gäller alla enkäter. Datumet kan ändras via kalendern eller genom att skriva in datumet manuellt.
 • Datum när enkäten har bedömts sätts automatiskt till dagens datum när någon av rutorna om läkarbedömd komplikationsgrad har markerats. Datumet kan ändras via kalendern eller genom att skriva in datumet manuellt.
 • Automatiskt hemtankning av webbenkätsvar 8 veckor och 1 år.
 • Tidpunkten för avisering via 1177 att patienten har en enkät att besvara har ändrats till kl 19.00.
 • Textgenerering kan nu göras i flikarna Bed < 8 veckor och Bed < 1 år, på samma sätt som i övriga formlär och enkäter. Sökordsmallarna för uppföljningsenkäterna används även till Bed < 8 veckor och Bed < 1 år.
 • Enkät 1 år HOPPSA-studien införs. Knapp för att komma till HOPPSAs 1-årsenkät finns i sista blocket i 1-årsenkäten, på motsvarande sätt som i enkäten inför operation.
 • Rättning av att planerat operationsdatum användes istället för faktiskt operationsdatum i bl a enkät 8 veckor. Gav ett datumfel i den skapade texten och på enkäten när den skickades ut.

Publicering 6 maj 2018

 • Översikterna ”Mina patienter att åtgärda” och ”Ofullständiga formulär och bedömningar”. Vid klick på länk ”Visa” i någon av dessa översikter skickas du automatiskt till det formulär som behöver fyllas i eller kompletteras. Om du sedan klickar på ”Patientdata” så skickas du tillbaka till den översikt du hoppade ut från, och kan fortsätta med nästa patient i listan. När du sedan är klar klickar du på Patientdata för att komma tillbaka till översikten och sedan ännu en gång på Patientdata för att komma tillbaka till förstasidan i GynOp-programmet.
 • Problemet med att patienten blev låst 20 min vid uthopp-återhopp till journalen är nu åtgärdat. Gäller för de som använder integrationen med NCS Cross eller Melior.
 • Personnumret visas längst ner på varje sida vid utskrift av pappersenkäter.
 • Rutan för att fylla i personnummer har ändrats, så att man alltid hamnar i början av rutan när personnumret ska fyllas i. Det går nu också att lägga in manliga personnummer utan att kryssa i reservnummerrutan.
 • HOPPSA-frågorna i hälsodeklarationen går nu att registrera även efter att operationsformuläret är ifyllt. HOPPSA-randomiseringen visas direkt när patienten läggs upp i GynOp.
 • Rollen ”sekreterare” får inte rutan om att anamnes ska kompletteras när hen är inne på op-formuläret.
 • Operation hysterektomi, adnex eller tumör. Nu finns möjlighet att registrera större icke gynekologisk kirurgi.
 • Operation hysteroskopi, kryssrutor har lagts till för att få åtgärdskod för adherenslösning och åtgärd av graviditetsrester via hysteroskopi.
 • Operation prolaps: Ny kryssruta för att fylla i cervixamputation gjorts pga prolaps. Vid operation med vaginaltoppsfixation har kryssrutor lagts till för att ange om uterus saknas eller ej, för att ge rätt åtgärdskod.
 • Opformuläret bristning: rättning av hur användaren fyller i att det uppstått en isolerad extern sfinkterskada samt att variabler för anestesi vid operationen och de variabler som rör interna sfinktern är obligatoriska.
 • Patienter som enbart genomgått diagnostisk laparoskopi kommer i fortsättningen inte att få någon 1-årsenkät.

Publicering 25 februari 2018

 • Översikten ”Ofullständiga formulär… utan Word” döljs i denna driftsättningen eftersom den behöver justeras, den återkommer vid nästa driftsättning.

  Ändringar i enkäterna
 • Ändring i elektroniska utskick av påminnelse för hälsodeklaration före operation: De två första utskicken sker elektroniskt med 7 dagars intervall. Nytt: Påminnelsen efter 14 dagar sker via pappersenkät. Tidigare har även andra påminnelse gått elektroniskt.
 • Genomgång av samtliga enkäter för att frågorna i pappersenkäten ska stämma överens med patient- och klinikregistrering. Det kommer att innebära att pappersenkäter som skickats ut innan driftsättningen kan skilja sig i utseende jämfört med registreringen i GynOp.
 • Ändring av turordningen på frågorna om patientrapporterad komplikation i enkäten 8 veckor efter operation: Frågorna om återinläggning och reoperation har flyttats upp så att de ligger direkt mellan frågan om patienten sökt sjukvård och uppräkningen av vilken typ av komplikation patienten haft (från fråga 14 till fråga 11). Det innebär att pappersenkäter som skickats ut innan driftsättningen kommer att skilja sig i turordning jämfört med registreringen i GynOp.

Ändringar i läkarformulären

 • Ett antal variabler i anamnes har ändrats. Esmya har lagts till i ”förbehandling” i anamnesen.
 • Ett antal variabler i operation har strukits: Opstart kl för prolaps, inkontinens och hysteroskopi, uterus storlek, cystvätska till cyt, blodtransfusion och antal enheter. Dilatation ja/nej för hysteroskopi.
 • Ett antal variabler i operation för hysteroskopi har ändrats: Nytt svarsalternativ ”Inget” i rullgardinen Hysteroskop och i metod har Morcellator lagts till. Preparat tas och Drän anlagts har ändrats från obligatorisk till optionell.
 • I operationsformuläret lagts till en kryssruta för att markera om huvudoperatören är ST-läkare, variabeln är inte obligatorisk att fylla i.
 • I fliken Bedömning i både 8-veckors och 1-årsenkäten har vi tagit bort kryssrutan ”Till sammanfattande text endast bedömning”. Den har ersatts med en ny knapp ”Kopiera endast text från bedömning” på sida för att skapa text.

Publicering 2 januari 2018

 • Frågan ”Har du läckage av fast avföring?” nr 12c i hälsodeklarationen och 9c i 1-årsenkäten har tagits bort för patienter uppsatta för prolapsoperation eller opererade för prolaps, annars får dessa patienter svara på det två gånger i och med Wexnerfrågorna som lagts till.
 • När patienten saknar e-postadress visas en röd text ”Lägg till e-postadress” på platsen för e-postadress när personuppgifterna är i ”visningsläge” på fliken Patientdata.