Anamnes/ status

Anamnes/status ser lite olika ut beroende på vilken operationstyp som valts. Adnex, hysterektomi och hysteroskopi har vid benign indikation samma anamnesformulär. För tumör tillkommer ett antal variabler om ultraljud och utredning jämfört med den för benign kirurgi. Prolaps och inkontinens har exakt samma anamnesformulär.

Bristning har inget anamnesformulär.

Läkare (obligatorisk).

 

 

Om den inloggade har rollen ”läkare” är namnet förvald, om inte välj rätt namn ur rullgardinen. Knappen ”ny” finns för att lägga till ett namn som saknas i rullgardinen.

Variabelregel
Samma variabel för alla operationstyper.

Vård (obligatorisk)

 

 

Rullgardinsval:

 • Planerad inläggning
 • Akut inläggning
 • Planerad polikliniskt

Variabelregel
Visas enbart för operationstyp = adnex.

Inkontinens ja/nej (obligatorisk)

Variabelregel
Visas enbart vid operationstyp inkontinens.
Om något av ja-alternativen förutom ”ja, annan” väljs  öppnas ytterligare variabler om inkontinensutredning.

Rullgardinsval:

 • Nej
 • Vet ej
 • Ja, ansträngning
 • Ja, blandinkontinens
 • Ja, trängning
 • Ja, dold
 • Ja, okänd typ
 • Ja, annan typ

Om ”Ja, annan typ” öppnas ett textfält för att skriva vad ”annan” är.

Miktionslista och urinläckagekvantifiering (inkontinensutredning)

Miktionslista (obligatoriskt)


Om  ja-alternativet markeras öppnas rutor för att fylla i frekvens, medel- och maxvolym i dl (ej obligatoriska)

Urinläckagekvantifiering (obligatoriskt)


Om  ja-alternativet markeras öppnas rutor att fylla i vilken typ av kvantifiering man genomfört samt resultat av dessa. Är obligatoriskt att fylla i minst ett av alternativen hosttest – annan kvantifiering.

Host- eller hopptest (obligatoriska).


Om  host- eller hopptest  markeras öppnas rutor att fylla i om testet var positivt eller negativt. Om positivt öppnas rutor för att fylla i läckage i gram med antal ml i blåsan (ej obligatoriska).

Blöjtest 24/48h (obligatorisk)


Om  ja-alternativet markeras öppnas ruta för att fylla i läckage/dygn i gram (ej obligatoriskt).

Annan kvantifiering (obligatorisk)


Om  ja-alternativet markeras öppnas rutor för att fylla i vilken annan kvantifiering som utförts samt resultat av den utredningen (ej obligatoriskt).

Urodynamisk utredning (inte obligatorisk)


Om  ja-alternativet markeras öppnas textruta för att fylla i resultat av den urodynamiska utredningen (ej obligatoriskt).

Patologisk resturin (obligatorisk)


Visas enbart om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Tidigare  prolapsoperation ja/nej (obligatorisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelregel
Visas enbart för operationstyp = inkontinens och prolaps.

Om ja-alternativet markeras ska minst ett av underalternativen anges. Om ”främre, bakre eller enterocele/vag top” markeras finns möjlighet att ange om det vid den operationen satts in ett implantat.

Tidigare inkontinensoperation ja/nej (obligatorisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ja-alternativet markeras är rullgardinsvalet för antal operationer obligatoriskt att fylla i.

Alternativen i rullgardinen är 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger, > 4 gånger.

Variabelregel
Visas enbart för operationstyp = inkontinens och prolaps.

För botox intravesikalt öppnas ytterligare två fält om det finns en tidigare botoxbehandling registrerad och en ny ska göras (om valet Planerad op längre ner i anamnesen sätts = intravesikal botoxbehandling:

Datumet hämtas från den operation som redan finns. Det som behöver kompletteras är ”Antalet månader senaste botoxbehandlingen satt i”.

Status

Status och hälsotillstånd/ASA är lika för alla operationer

Status (ej obligatorisk)
AT u a
Hjärta u a
Lungor u a
Buk u a
Bltr: Värden fylls i numeriskt

Variabelregel

Status och hälsotillstånd/ASA och gynstatus är lika för alla operationstyper (finns inte för bristning eftersom den inte har något anamnesformulär).

Hälsotillstånd/ASA (obligatorisk)

Rullgardin med nedanstående val:

 • Frisk, medicinfri ASA 1
 • Lindrig systemsjukdom,  inga funktionshinder ASA 2
 • Allvarlig systemsjukdom med funktionshinder ASA 3
 • Mycket svårt sjuk ASA 4-5

Funktionsstatus

Rullgardin med nedanstående val:

 • Asymptomatisk, fullt aktiv
 • Symptomatisk, men helt uppegående
 • Symptomatisk, tillbringar <50% av tiden till sängs
 • Symptomatisk, tillbringar >50 % av tiden till sängs
 • Sängbunden
 • Ej utfört

Variabelregel
Visas och är obligatorisk om operationstyp = tumör/vulvatumör eller om indikationen är satt malign/malignitetsmisstänkt för alla operationstyper (utom bristning).
Om något av alternativen ”symptomatisk” eller ”sängbunden” väljs öppnas ytterligare en rullgardin för att ange ”funktionsnedsättning pga”

Rullgardin med nedanstående val:

 • Tumörsjukdomen
 • Annan orsak

Variabeln ingår i rapporteringen till INCA.

Gynstatus (obligatorisk):

Före registrering

Exempel på när status är ifyllt

Hostläckage (obligatorisk) kryssrutor

Variabelregel
Visas enbart vid operationstyp prolaps eller inkontinens.

Prolaps (obligatorisk) kryssrutor

Variabelregel
Visas enbart vid operationstyp prolaps eller inkontinens.
Vid svar ”ja”, följdfrågor om:
Framvägg (obligatorisk): Vid svar ”ja” rullgardin med mått på framfall i cm (< 5 cm till > 8 cm, 1 cm intervall)
Bakvägg (obligatorisk): Vid svar ”ja” rullgardin med mått på framfall i cm (< 5 cm till > 8 cm,1 cm intervall)
Cx/vagtop (obligatorisk): Vid svar ”ja” rullgardin med mått på framfall i cm (< 5 cm till > 8 cm, 1 cm intervall)

Uterus (obligatorisk), bedömning av uterus storlek väljs ur rullgardin:

 • Liten
 • Normal
 • Veckointervall från motsvarande ~6 grav.v till >20+ grav.v med två veckors intervall
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömd
 • Saknas

Variabelregel
Visas för alla operationstyper.

Ultraljud

Ja/Nej, kryssrutor

Variabelregel:
Ja/Nej är inte obligatorisk för operationstyp prolaps eller inkontinens. Markeras ja blir underfrågorna obligatoriska även för prolaps/inkontinens.
Vid svar ”Ja”, följdfrågor om:

Cysta (obligatorisk), kryssrutor, vid svar ”Ja” följdfråga:
Cysta, största ___ mm (obligatorisk), fylls i numeriskt

Tumor/myom (obligatorisk), kryssrutor:
Solid tumor/myom, största ___ mm (obligatorisk) fylls i numeriskt

Maligna kriterier (obligatorisk), påverkar uträkningen av RMI (kryssrutor)

Knapp med informationsruta:
”Maligna” kriterier, markera den som ”Ja” om det finns 2 eller fler av:

 • Multicystisk tumör
 • Solida områden i cysta
 • Ascites
 • Bilaterala tumörer
 • Intraabdominella metastaser

Endometrium (ej obligatorisk) ___ mm, fylls i numeriskt

Kompletterande uppgifter för allmänstatus (ej obligatorisk)

Kompletterande uppgifter för ”allmänstatus”  lika oavsett val av operation.

Ev kompletterande text till status ovan, rutan bockas i för att öppna fältet. Beskrivande text fylls i under respektive rubrik.
Anamnes, aktuellt
Status:
Allmänstatus
Buk
Gynekologiskt
Ultraljud

Om operation hyst, adnex, tumör eller endometrieablation ingår frågor om CA125, cervixcytologi, endometriepatologi, om patienten är postmenopausal/gravid samt om någon preoperativ förbehandling genomförts.

Visas om operationstyperna hysterektomi, adnex, hysteroskopi, tumör och vulvatumör.

CA 125 kryssrutor (ej obligatorisk) vid indikation benignt :
Vid svar ”ja”, följdfråga om:
Värde _____ (numeriskt) och datum (skrivs in manuellt eller väljs via kalenderikonen).

CEA och HE4

Variabelregel (ej obligatorisk): Visas för operationstyper hysterektomi, adnex, hysteroskopi och de båda tumörtyperna.

RMI (Blå informationsknapp)
Informationstext:
RMI= M x U x CA-125
M = Menopausstatus
M=1 om premenopausal eller <50 år vid tidigare hysterektomi
M=3 om postmenopausal eller ≥50 år vid tidigare hysterektomi
U = Ultraljudsfynd
U=1 om 0-1 poäng
U=3 om 2-5 poäng
1 poäng för vardera:
Multicystisk tumör
Solida områden i cysta
Ascites
Bilaterala tumörer
Intraabdominella metastaser

Koncensus finns inom Tumör-ARG avseende RMI vid oklara bäckenresistenser. Patienter med RMI över 200 bör opereras av erfaren gynekologisk tumörkirurg. Rekommendationen finns med referenser på Tumör-ARGs hemsida (www.sfog.se ”Redogörelse ARG 2005”).

RMI-ruta värdet beräknas automatiskt om svar finns ang menopaus, ultraljudsfynd och CA-125. Saknas någon parameter står texten ”ej beräkningsbart” i rutan.

Postmenopausal (ej obligatorisk) kryssrutor:

Vid svar ”Nej”, följdfråga om:
Preop förbehandling (ej obligatorisk) kryssrutor:
Nej (Gn-RH, Gestagen och Annat rutorna släcks automatiskt)
Gn-RH (ej obligatorisk)
Gestagen (ej obligatorisk)
Esmya (ej obligatorisk)
Annat (ej obligatorisk), textruta för förklarande text

Indikation

Tillståndet bedöms som (obligatorisk), Välj ur rullgardin mellan:

 • Benignt
 • Malignitetsmisstänkt
 • Malignt

Variabelregel:
Valen ”malignitetsmisstänkt” och ”malign” öppnar datum för när patienten informerades om behandlingsbeslut avseende kirurgisk behandling. Datum skrivs in manuellt eller väljs via kalender.

Planerad prolaps-/inkontoperation, visas endast för inkontinens/prolapsoperation, (obligatorisk, rullgardin)

Variabelregel:
Val i rullgardinen öppnar indikationsträdet vid operationstyp inkontinens/prolaps.. Valet ”intravesikal botoxbehandling” öppnar ytterligare fält under ”tidigare inkontinensoperation” om en tidigare botoxbehandling finns registrerad i GynOp (se under ”tidigare inkontinensoperation”).

Indikationsträdet

Vald indikation flyttas med hjälp av pilar till/från fältet för huvud-/biindikation. Indikationer kan flyttas mellan huvud-/biindikation och turordning ändras med hjälp av pilar upp/ner. Huvudindikation måste alltid sättas före biindikation. Om man går djupare in i indikationsträdet får man även med ”arbetsdiagnosen”.

Preliminärbedömning

Preliminär bedömning (obligatorisk), skrivfält. Speglande mot motsvarande skrivfält på fliken för Sammanfattande text, dvs de ändringar som görs i fältet under sökordet Bedömning visas även i detta fält. OBS! Preliminär bedömning/Bedömning på textsidan ändras inte när man skapar om texten. Texten från denna ruta används även i inledningen av utskrivningsanteckningens text.